Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Новата жалба във Върховния адм.съд срещу приватизацията на БТК (4-12-2002)

До: Върховния административен съд

От: БОЛ Бизнес Груп Лимитид

представлявано от директорите Димитър Ганчев и Вени Марковски

по дело 10057/2002 г.

Молба

за встъпване в дело 10057/2002 г. като заинтересована страна и

за спиране на предварителното изпълнение на Решение 2122-П/23.10.2002 г. на АП, съгл. чл. 15, ал. 2 ЗВАС и за отмяната му, и

за спиране изпълнението на решение 2027-П/04.04.2002 г.Почитаеми върховни съдии,

Ние представляваме дружество (приложение 1), което е участвало чрез българските си партньори БОЛ.БГ – ООД, ф.д. 7535/97 г. (приложение 4) в процедурата на Държавната комисия за далекосъобщения за издаване на индивидуална лицензия за втори GSM-оператор през 2000 г. (приложение 2 - публикации от вестници от 08.11.2000 г.)

Желаем да встъпим в дело 10057/2002 г. като заинтересована страна, тъй като имаме законен и пряк интерес решението на почитаемия Съд да бъде постановено в полза на жалбоподателя “Интернет общество – България” и молим ВАС да ни допусне като страна в посоченото дело.

С обжалваното решение Агенцията за приватизация (АП) е избрала за купувач единственото явило се дружество с ограничена отговорност (в процес на регистрация), създадено във Виена, Австрия, независимо от липсата на правосубектност на дружеството към датата на приключване на приватизационната процедура – 7-ми юни 2002 г.

Като дружество, желаещо да получи GSM лиценз и да закупи до 65 % от акциите на БТК ние бяхме подведени от т. 6 в Решение 2027-П на АП от 04.04.2002 г., което изрично определея предварителните квалификационни изисквания за кандидатите, които ще бъдат допускани до сделката, а именно:

“6. Информационният меморандум ще бъде предоставен за закупуване само на лица, които отговарят на следните предварителни квалификационни изисквания:

а) телекомуникационните компании следва да имат приход от дейност от фиксирани линии за последната счетоводна финансова година над 500 млн. Евро или да оперират фиксирана телекомуникационна мрежа, която има повече от 2 млн. Абоната;

б) финансовите инвестори следва да докажат управление на фонд от над 300 млн. евро.”

Решение 2027-П на АП от 04.04.2002 г. не допуска възможността да подаде оферта и да получи сертификат за участие дружество, неотговарящо на поне едно от горецитираните предварителни изисквания на т. 6 от решение 2027-П.

Ако това беше споменато, то ние бихме участвали в тръжната процедура, което конституира нашия правен интерес да встъпим като страна в дело 10057/2002, както и съдът да постанови спирането и отмяната на горепосочените решения.

Твърдим, че по този начин е нарушен текста на чл. 2, ал. 1 от ЗПСПК, който вменява “равнопоставеност на инвеститорите”.

От самия факт, че едно дружество в процес на учредяване е участвало в търга, било е допуснато да закупи документация (без да е посочено, че е в процес на учредяване съгл. чл. 69 ТЗ, виж. Приложение 3), ние стигаме до заключението, че кандидат-купувачът “Вива венчърс холдинг” ООД е имал повече информация от публикуваната в решение 2027 на АП от 04.04.2002 г. Това ни е поставило в неравностойно положение спрямо него.

Нещо повече, съгл. Приложение 3 – Сертификат за регистрация, издаден на 05.06.2002 г. от АП, дружеството в процес на регистрация е закупило Информационен меморандум на 05.06.2002 г., независимо от факта, че такъв е можел да бъде закупен, съгл. т. 6 от Решение 2027-П/04.04.2002 г. само и единствено от телекомуникационни компании или финансови инвеститори, каквито “Вива венчърс холдинг” ООД (в процес на регистрация) не са.

Поради изложените по-горе мотиви,

Молим да вземете решение съгл. чл. 15, ал. 2 ЗВАС за спиране на предварителното изпълнението на решение 2122-П/23.10.2002 г. на Агенцията за приватизация за избор на купувач на Българската телекомуникационна компания. Молим в хода на дело ВАС 10057/2002 г. на осн. чл. 12, т. 3, т.4 и т.5 ЗВАС да постановите отмяната на Решение 2122-П/23.10.2002 г.

Молим да бъде спряно предварителното изпълнение на решение 2122-П на АП от 23.10.2002 г. преди насроченото заседание на 12.12.2002 г., и до произнасяне на ВАС, тъй като изпълението на решението би направило невъзможно осъществяването на правата ни за участие в търга за приватизация на БТК, тъй като е налице нашият безспорен, правен, пряк и личен интерес от спирането на изпълнението на акта на АП.

Също така молим на осн. чл. 12, т. 3, 4 и 5 ЗВАС да отмените решение 2027-П/04.04.2002 г. на АП като: съдържащо съществени нарушения на административнопроизводствените правила, противоречащо с материалноправните разпоредби и несъотвестващо на целта на ЗПСК. В допълнение, то е и неотговарящо на Стратегията за приватизация на БТК, приета с решение на Народното събрание.С почит:

Димитър Ганчев:

Вени Марковски:


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com