Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Становище на БАИТ по новия ДПК (10-5-2002)

СТАНОВИЩЕ НА БАИТ ПО ЗАКОНА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ДАНЪЧНО ПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС ОТНОСНО КОМПЮТЪРНИТЕ ПРОГРАМИ

УВОД

БАИТ винаги се е обявявал категорично против всякакви форми на нелегалното използване на софтуера и нарушаване на авторските права. Асоциацията подкрепя всички законосъобразни мерки за ограничаване и намаляване на софтуерното пиратство.

БАИТ отчита също така, че икономическото състояние на преобладаващата част от българските граждани в редица случаи не им позволява да използват комерсиален (платен) софтуер, което е предпоставка за увеличаващо се изоставане на България от напредналите страни в използуването на компютърните програми

Ето защо БАИТ смята, че наред с платения софтуер, алтернативно средство за преодоляване на това изоставане, е и по-широкото използуване на софтуер с отворен код, каквато е и препоръката на ЮНЕСКО за страни с развиваща се икономика.

СТАНОВИЩЕ ПО ПРОМЕНИТЕ В ДПК

Във връзка с приетото от Народното събрание на 23 април 2002 г. допълнение на чл. 241 от ДПК, с което се дава право на данъчните органи да “проверяват основанието за притежаване на компютърни програми, тяхното придобиване и използуване”, БАИТ смята, че то противоречи на други разпоредби на ДПК и на Конституцията и защитава частни, а не публични имуществени и търговски интереси. БАИТ изразява становище, че проблемите на пазара на информационните технологии трябва да се решават цялостно и комплексно, а не избирателно и частично само за отделни продукти или дейности, което поражда съмнения, че се обслужват интереси на ограничен брой фирми и по законов път се създават условия за неравнопоставеност на пазара.

Допълнението противоречи на предмета на ДПК – установяване, обезпечаване и събиране на данъчните и другите държавни и общински публични вземания”. Евентуално дължимите авторски възнаграждения за създаване на компютърните програми не са данъчни или други публични вземания, а са частни вземания. Съгласно чл.14 ДПК частните вземания се събират по общия ред /не по реда на ДПК/. Същевременно данъчните органи нямат специална компетентност да извършват така възложените им проверки, в резултат на което може да се стигне до сериозно увреждане на интересите на проверяваните фирми и със сигурност се създават предпоставки за корупция.

Допълнението въвежда противоконституционна неравнопоставеност на различните икономически субекти, възлагайки на държавен орган да установява наличието на евентуални вземания само за част от частните вземания – тези за авторски възнаграждения за компютърни програми. Данъчните проверки на основни средства, част от които е и използваният софтуер в качеството му на дълготраен нематериален актив, се извършват рутинно и периодично.

Няма икономически, нито законови основания, които да налагат извеждането в особен ред на този вид актив пред всички останали, тъй като законното притежаване на компютърна система например е не по-маловажно от това на компютърна програма и на този и всички останали активи и следва да се осигури законова защита от един и същ порядък. Нещо повече, БАИТ смята, че проверките за легалност на софтуер трябва винаги да се извършват съвместно с проверките за законно притежаване на компютърни системи, в които този софтуер работи, защото не е тайна, че голяма част от компютрите се купуват от “сивия” пазар без заплащане на ДДС.

Ето защо смятаме, че визиращият единствено “компютърните програми” текст трябва да отпадне и да се замени с текст, третиращ равнопоставено всички видове материални и нематериални активи.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com