Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Върховната административна прокуратура протестира пред ВАС срещу сделката за БТК (11-12-2002)

ДО ВЪРХОВЕН АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ПРОТЕСТ

от

ЗАМЕСТНИК ГЛАВНИЯ ПРОКУРОР И РЪКОВОДИТЕЛ НА ВЪРХОВНА АДМИНИСТРАТИВНА ПРОКУРАТУРА

ОТНОСНО: Прогласяване нищожността на Решение № 2122-П/23.10.2002 г. на Агенцията за приватизация

УВАЖАЕМИ ВЪРХОВНИ СЪДИИ, С Решение № 2122-П от 23.10.02 г. на Агенцията за приватизация е определен участника, спечелил публично оповестен конкурс за продажба на пакет акции, представляващи до 65% от капитала на "Българска телекомникационна компания"- ЕАД, проведен по реда на ЗПСПК, Наредбата за конкурсите и съгласно приетата с Решение на Народното събрание от 21.03.02 г. Стратегия за приватизация на "БТК"-ЕАД.

Последната, след като е приета с Решение на Законодателния орган на Република България се инкорпорира в задължителните норми, които следва да бъдат спазвани в хода на приватизацията, на основание чл.86, ал.2 от Конституцията на Република България. Решението на Агенцията за приватизация е постановено при допуснати особено съществени нарушения на административно производствените правила, в противоречие с материалноправни разпоредби и в несъответствие с целта на закона- чл.12, т.т.З, 4 и 5 ЗВАС.

I. Нарушения на административно производствени правила. С Решение № 2027-П от 04.04.02 г., изменено с Решение № 2066-П от 16.05.02г., Агенцията за приватизация е приела и обявила правила за провеждането на приватизационната процедура за продажба на до 65% от акциите на "БТК"-ЕАД.

Съгласно тези решения крайният срок за закупуване на Информационен меморандум е 07.06.02 г. Условието за закупуване на Информационен меморандум е кандидатът да отговаря на определени критерии:

а/ телекомуникационни компании, които следва да имат приходи от дейност от фиксирани линии за последната счетоводна финансова година над 500 млн.евро или да оперират фиксирана телекомуникационна мрежа, която има повече от 2 млн.абоната;

б/ финансови инвеститори, които следва да докажат управление на фонд от над 300 млн.евро.

Тези изисквания са залегнали и в Стратегията за приватизация, като там е отразена и възможността за участие чрез специално учредено целево дружество. Тази възможност не е възпроизведена в Решение № 2027-П/04.04.02 г.на АП, взето в нарушение на раздел VI, т.З от посочената Стратегия. Дружество "Вива Венчърс Холдинг" не отговаря на нито едно от горните условия:

До 07.06.02 г. дружеството не би могло да закупи Информационен меморандум съгласно т.6 от Решение № 2027-П/02 г. на АП и да получи сертификат за регистрация съгласно т.8 от същото решение, което му дава право да бъде допуснато до конкурса и да представи допълнителна оферта. Това е така, защото към 07.06.02 г. дружеството не е било регистрирано в Търговския регистър на страната по седалището си, не е имало качеството си на чуждестранно юридическо лице и в частност не е отговаряло на изискванията на чл.7 ЗПСПК. Въпреки това "Вива Венчърс Холдинг" закупува Информационен меморандум с фактура от 05.06.02 г. и на същата дата получава сертификат за регистрация на участник, имащ право да подаде предварителна оферта, в нарушение на т.6 и 8 от Решение № 2027-П/02 г.

Едновременно с това "Вива Венчърс Холдинг"-ООД не е нито стратегически, нито финансов инвеститор. Това дружество не отговаря на квалификационните изисквания на Стратегията за приватизация и общите условия, залегнали с Решение № 2027-П/02 г. на Агенцията за приватизация. Не е инвестиционен фонд, управляващ капитал над 300 млн.евро. Уставният му капитал е от 35.000 евро - 100% собственост на дружество "Адвент Централна и Източна Европа Лимитид П", но това не прави дружеството отговарящо на условията на Стратегията за приватизация, нито на Решение № 2027-П/02 г.

То не е и целево дружество, създадено с цел участие в конкретната приватизационна сделка, видно от предмета му на дейност. Обстоятелството, че в предмета на дейност е записано - придобиване и притежаване на акции в местни и чужди дружества — не го прави дружество за целево участие по отношение приватизацията на "БТК"-ЕАД. Дадената в конкурсната документация възможност да получат сертификат за регистрация освен лицата, отговарящи на основнитеквалификационни изисквания и кандидати, чиито капитал е 100% собственост на лица, отговарящи на тези изисквания, е в отклонение от условията, заложени в Стратегията за приватизация и оповестените такива в Решение № 2027-П/02 г., публикувано в Държавен вестник бр.40/2002 г. И. Противоречия с материалноправни разпоредби Съгласно чл.7 от ЗПСПК в приватизацията могат да участвуват при равни условия всички физически и юридически лица /в т.ч. и чуждестранни/. В чл.5 от Закона за чуждестранните инвестиции е дадено легално определение за чуждестранно лице, като са посочени три хипотези.

С Решение № 2122-П/23.10.02 г. на Агенцията за приватизация е обявен за спечелил конкурса и е определен за купувач на "БТК" - ЕАД - на 65% от акциите "Вива Венчърс Холдинг"-Дружество с ограничена отговорност със седалище Виена, Република Австрия. Това дружество е регистрирано в търговския регистър на Търговския съд - Виена на 08.06.02 г. Следователно, преди 08.06.02 г., не е съществувало като юридическо лице по българското законодателство и не е могло да предприема действия за участие в приватизационни процедури по смисъла на чл.7 ЗПСПК, не е имало и качеството на чуждестранен инвеститор по смисъла на чл.5 от Закона за чуждестранните инвестиции.

III. Несъответствие с целта на закона Съгласно чл.2 от ЗПСПК основна цел на този закон е да създаде прозрачна, бърза и икономически ефективна приватизация при равнопоставеност на инвеститорите. С тези цели е съобразена и приетата от Народното събрание Стратегия за приватизация на съответното дружество, което е със стратегическо значение за стопанството на Република България. На тях, както и на останалите норми с императивен характер, следва да бъдат подчинени и конкретно приетите правила /условия/ за провеждане на приватизационната процедура, както и конкретните действия на компетентните органи.

Посочените по-горе нарушения във връзка с допускането на кандидат, чийто профил не отговаря на предварителните квалификационни изисквания за участие в публично оповестения конкурс водят до опорочаване на процедурата, на нейната прозрачност и равнопоставеност на всички участници, което е в несъответствие с целите, посочени в чл.2, ал.1 от Закона за приватизацията и следприватизационния контрол. Налице е и несъответствие с целите по чл.2, ал.2 от Закона.

Нарушено е изискването за икономически ефективна приватизация. С въвеждането на това изискване, като една от основните цели на закона, преценката на компетентния орган за икономически най-изгодно предложение, с оглед на предварително установените критерии, престава да бъде само преценка по целесъобразност, но и по законосъобразност. В този смисъл също са извършени нарушения, тъй като е допусната до разглеждане и оценяване условна оферта.

Това също би довело до нарушаване принципа на прозрачност и икономическа ефективност на приватизацията. Не на последно място за участник, спечелил конкурса е обявено "Вива Венчърс Холдинг"-ООД, чиито капитал е 100% собственост на "АСЕЕ П". В хода на провеждането на процедурата по публичния конкурс се съдържат данни, че дружеството е заявило намерения за преобразуване в акционерно такова.

На това сочи и публичното оповестяване от страна на Агенцията за приватизация за старта на преговорите с "Вива Венчърс Холдинг" за продажбата на 65% от "БТК" от 31.10.2002 г. В същото е споменато, че в делегацията по преговорите са били включени всички основни акционери на регистрираната в Австрия компания. В същото време, с предварително заявената оферта е отразено, че дружеството участник в конкурса има задължение да уведомява Агенцията за приватизация за структурните промени на капитала си, само до сключването на приватизационната сделка. Посочените особено съществени нарушения на административно производствени правила на материалния закон и на целите на закона имат решаващо значение за избора на кандидат, неотговарящ на предварителните квалификационни изиксквания като спечелил публично оповестен конкурс за приватизация на стратегически за Република България обект.

Поради своята изключителна тежест, тези нарушения водят до нищожност на Решение №2122-П от 23.10.02 г. на Агенцията за приватизация /Т.Р.№2/91 г. наОСГК/. С оглед на гореизложеното и на основание чл.8 ЗВАС, във връзка с чл.12, т.т.З, 4 и 5, чл.29 ЗВАС и чл.37, ал.2 ЗАП,

ПРЕДЛАГАМ: Да постановите решение, с което да обявите нищожността на Решение № 2122-П от 23.10.02 г. на Агенцията за приватизация, с което е определен "Вива Венчърс Холдинг" ООД, Виена, Австрия за участник, спечелил конкурса за продажба на пакет от акции, представляващ до 65% от капитала на "Българска телекомуникационна компания" ЕАД - гр.София.

Доказателства: Удостоверение от канцеларията на ВАП.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com