Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Интернет общество обжалва определения на ВАС (18-12-2002)

Portal.bg разбра, че днес "Интернет общество - България" е обжалвало определенията, с които 3-членен състав на Върховния административен съд отхвърли жалбите за отмяна на решението на Агенцията за приватизация на БТК и решение 682 на Министерски съвет, с което се разпореждаше на Комисията за регулиране на съобщенията и на още 4 министри да окажат съдействие по изготвяне на законодателната рамка, свързана с приватизацията на БТК.

Публикуваме едната от двете жалби, за приватизацията на БТК:

ДО Върховния административен съд 5 чл. състав

Частна жалба срещу определение на 3-членен състав на ВАС по дело 10057 / 2002 г. от 12.12.2002 г. от Интернет общество – България, представлявано от председателя на Управителния съвет Вени Марковски,

Почитаеми върховни съдии,

Обжалваме определението на ВАС, 3-членен състав като постановено в нарушение на чл. 4, ал. 1 и ал. 2, чл. 29, ал. 1, чл. 56, чл. 120, ал. 1 и ал. 2, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България, на ЗВАС, ЗАП, както и поради съществени процесуални нарушения.

В определение от 28.11.2002 г. 3-членният състав на ВАС отхвърля искането за спиране на изпълнителното производство на решението на АП с мотиви, които предрешават изхода на делото. Това е съществено нарушение на процесуалните правила и само по себе си достатъчно основание за отмяна на обжалваното определение. Освен това, 3-членният състав на ВАС не е осъществил изцяло и напълно функциите си по чл. 21, ал. 1 ЗВАС и е призовал само заинтересованата страна “Вива венчърс холдинг” ООД, но не и други страни, които имат интерес от изхода на делото и за които самият ВАС е имал информация – жалби по делото, а именно – Синдикалната федерация на съобщенията към КНСБ и “БОЛ Бизнес груп лимитид”.

Погрешно е становището на ВАС, че жалбоподателят няма засегнат или застрашен правен интерес от решенето на Агенцията за приватизация (АП).

В Тълкувателно решение 21 от 26.10.1995 г. (ДВ, бр. 99 от 10.11.1995 г.) на КС пише: “Практически това "засягане" се обективира в нарушаване на правна норма от по-висок ранг, която обжалваният административен акт нарушава.” Следователно е достатъчно да е налице нарушаване на правна норма от по-висок ранг, която решението на АП нарушава, за да е налице засягане на интересите на жалбоподателя.

Засягането е както в нарушаване на правната норма от по-висок ранг, която обжалваното от нас решение на АП осъществява, така и в описаните по-долу засегнати и застрашени интереси. С обжалваното решение на АП са нарушени както правни норми от по-висок ранг (Конституцията), така също са застрашени и наши законни интереси, а ВАС не е взел това предвид в обжалваното сега определение. С обжалваното решение нашите конституционни права са били сериозно накърнени и застрашени. Глава Втора на Конституцията на Република България е озаглавена “Основни права и задължения на гражданите”. Тези права са с по-висок ранг от решенията на всеки държавен орган, вкл. и АП. С неразглеждане на жалбата ни и със самото обжалвано решение са нарушени чл. 29, ал. 1, чл. 56, чл. 120, ал. 1 и ал. 2, чл. 125, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията.

С незаконосъобразния избор на купувач на БТК жалбоподателят като представляващ и защитаващ интересите на неговите членове е пряко и непосредствено засегнат и застрашен от обжалваемия акт. Преди да отхвърли жалбата ни като недопустима, ВАС е имал възможност и е бил длъжен да установи дали това е така.

Нашият пряк и законен интерес от отмяна на обжалваното решение е обоснован в документите, които са част от преписката по делото, които бяха оставени без внимание от страна на ВАС.

Съгласно документите по делото, при избора на купувач АП е възприела изричното условие от страна на купувача да “бъде приет от Народното събрание нов Закон за далекосъобщенията в приемлив за кандидата вид”, както и да се получат “задоволителни гаранции от страна на КРС относно регулаторната рамка”

В документите се вижда, че купувачът е поставил тези искания като “conditio sine qua non”. Нещо повече, намиращият се в Народното събрание проект на Закон за далекосъобщенията е подготвен именно по искане на купувачите на БТК (нещо, което може лесно да се установи, но не е било поискано от ВАС). Законопроектът предвижда засилване на монопола на БТК, въвеждане на лицензионен режим за Интернет, засилване контрола на КРС, въвеждане на полицейски мерки за контрол върху съдържанието в Интернет, на които ще могат да отговорят само големите компании от ранга на БТК и др.п.

Всичките изискани от купувача промени са насочени към ограничаване на достъпа до Интернет, както и на свободата на комуникациите и конституционните права на достъп до информация и на разпространяване на информация и мнения.

Тези промени са поискани от купувачите на БТК, още преди да бъде избран окончателният победител в приватизационната процедура! Следователно интересите на Интернет-потребителите са застрашени, независимо кой е бил избран за купувач. Съдът не е осъществил контрол върху действията на администрацията, установен в чл. 120, ал. 1 от Конституцията, не е осъществил и конституционното си задължение за съдебен надзор за точно и еднакво прилагане на законите в административното производство. (чл. 125, ал. 1 от Конституцията) и не се е произнесъл по съществото на спора за законността на на решението на АП (чл. 125, ал. 2 от Конституцията).

Правото на обжалване на всички административни актове по чл. 120, ал. 2 от Конституцията е основно конституционно право, неразривна част от правото на защита по чл. 56 от Конституцията. Ефективното упражняване на това право е елемент от нормалното функциониране на съвременната правова държава в съответствие с чл. 4 от Конституцията. При непосредственото действие на конституционната норма, което е основа на правовата държава, акцентът се поставя не само върху конституционно прогласените права, а преди всичко върху възможността те да бъдат защитени пред съд.

Ето защо, с определението на ВАС от 12.12.2002 г. са нарушени основните ни конституционни права и то следва да бъде отменено.

Поради изложените по-горе аргументи, молим 5-членния състав на ВАС да отмени определението на 3-членния състав на ВАС като противоречащо на законите и Конституцията на Република България и издадено при съществени процесуални нарушения и да предприеме предвидените в ЗВАС мерки за защита на правата на жалбоподателя.

С почит:

Вени Марковски,

председател на УС


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com