Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Ад-хок комитетът алармира Надзорния съвет на Агенцията за приватизация (4-8-2003)

Ад-хок комитетът за прозрачност в приватизацията на БТК е изпратил писмо до членовете на Надзорния съвет на Агенцията за приватизация. В писмото се разкриват неизвестни моменти от приватизацията на БТК и се настоява за решение на приватизацията в интерес на всички български граждани, а не само на някои. Ето и текстът на писмото:

Уважаеми г-да,

С решение на Народното събрание от 21.03.2002 г., обнародвано в ДВ, бр. 32/29.03.2002 г., на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България е одобрена стратегията за приватизацията на “БТК” ЕАД, гр. София. С решение № 2027-П/4.4.2002 г. на основание цитираното решение на Народното събрание, Агенцията за приватизация е решила продажбата на акции, представляващи до 65% от капитала на “БТК” ЕАД, гр. София да се извърши чрез публично оповестен конкурс, поканила е заинтересуваните лица да закупят конкурсната документация, която не съдържа информационния меморандум и е посочила начините, по които това може да стане, а така също и срокът, до който могат да се отправят писмени искания до АП за даване на разяснения. Решението е обнародвано в ДВ, бр. 40/19.04.2002 г. С решение № 2066-П/16.05.2002 г. на АП е удължен срокът за закупуване на конкурсната документация до 7.06.2002 г. Това е и крайният срок, до който могат да се отправят писмени искания и разяснения до АП, да се получи сертификат за регистрация за участие в предварителния етап, да се извършват посещения в информационната зала. Срокът за подаване на предварителните оферти за участие е удължен до 10.06.2002 г.

На 24.09.2002 г. АП отваря окончателните оферти и поисква от "Вива венчърс" ООД – да отстрани 8 (осем) нередности, вкл. и доста сериозни – напр. да предостави оригинал на писмото от групата банки, които ще финансират плащането на цената, спесимен на подписите на лицата, подписали банковата гаранция, да се разясни механизмът на преобразуване на ООД-то и други съществени моменти.

Тук е важно да се спрем на едно от основните изисквания в Стратегията и в конкурсната документация: КОЙ може да кандидатства за купуване на 65 % от дяловете на БТК? Възможностите са три – телекомуникационен оператор, финансов инвеститор, който управлява фондове над 300 млн.евро или консорциум между стратегически и финасови инвеститори.

В процеса на приватизацията АП допуска няколко грешки.

Първата е формална – в текста на решение 2027-П/04.04.2002 г. за утвърждаване на конкурсната документация. Там липсва възможността ООД да бъдат регистрирани като участници в търга.

По-голямата грешка обаче е това, че АП приема “Вива венчърс” ООД като отговарящо на условията на Стратегията дружество, а именно създадено с цел да приватизира БТК. Всъщност тръжната документация е закупена на 10.05.2002 г. от “Адвент Интернешънъл Корпорейшън” със седалище в Бостън. Същото има издадено удостоверение от своя собствен служител Томас Х. Лоер, че управлява активи и фондове, надвишаващи 300 млн.евро. С факс от 23.05.2002 г. Дънкан Уестън, от името на “Адвент Интернешънъл” пита дали може да се участва с ООД в търга. Според него клиентът му -Томас Х. Лоер (не става дума за клиент “Адвент Интернешънъл”, а за физическо лице) имал намерение да създаде целево дружество, чрез което да контролира акциите в БТК. Твърди, че такова дружество е в процес на регистрация –което не е вярно! “Вива венчърс” е учредено на 29.05.2002 г, следователно на 23.05.2002 г не е можело да бъде в “процес на регистрация”. Твърди, че първоначално “Вива венчърс” щяло да бъде 100% собственост на “Адвент Интернешънъл Корпорейшън”, което не е вярно, защото от самото начало “Вива венчърс” е собственост на Advent Central and East European – II”.

На 31.05.2002 г. с писмо МИ-91-77 АП отговаря, че няма проблем такова ООД да участва в приватзацията на БТК. Остава неясно откъде и как собствениците на “Вива венчърс” са знаели на 29.05. какъв ще бъде отговорът на АП на 31.05., за да учредят в същия ден своето дружество. То е вписано в търговския регистър на 08.06.2003 г. - само 48 часа преди изтичане на удължения на 16.05. до 10.06.2002 г. краен срок за подаване на офертите.

Да видим пак сроковете. Според решението на АП крайният срок за закупуването на конкурсната документация, информационния меморандум и получаването на сертификат за участие е 7.06.2002 г..., но “Вива венчърс” е регистрирано на 8.06.2002 г.

Дружеството е получило сертификат за участие в предварителния етап и е закупило информационния меморандум на 5.06.2002 г., преди да бъде вписано в Търговския съд във Виена и без това да е изрично уточнено в сертификата (с думите “в процес на регистрация”).

“С тези си действия АП е нарушила императивната разпоредба на чл. 7 ЗПСК както и т. 6 и т. 8 от своето решение № 2027-П/4.04.2002 г., което по своята същност е нарушение на административнопроизводствените правила, визирани в стратегията и конкурсната документация, уреждащи тези конкретни обществени отношения, станали задължителни за техните адресати. Нарушена е и разпоредбата на чл. 8, ал. 1 НК.” (из Решение по дело 10886/2002 г. във ВАС).

А ето и истинската връзка на юридическите собственици на “Вива венчърс”: Адвент Интернешънъл Корпорейшън – Бостън е собственик на Адвент Интернешънъл Лимитид Партнършип (офшорно ООД), която е собственик на Адвент Централна и Източна Европа – II Лимитид Партнършип ООД (Лондон), която е собственик на “Вива венчърс” чрез Джанет Л. Хенеси, която упълномощава Джоана Джеймс за свой представител в България. Какво е важното обаче в проследяването на собствеността? Важното е дали юридическият собственик на “Вива венчърс” действително управлява фондове над 300 млн.евро. За този факт няма нито едно доказателство. Напротив – съществуват публикации в чуждестранни медии, че Адвент Централна и Източна Европа – II Лимитид Партнършип ООД управлява фондове с общ размер от 200 (двеста) млн.евро (вж приложенията – документи от Фондовата борса в Букурещ (pdf файл), Прудент.Ро и bankwatch.org).

Нито собственикът на “Вива венчърс”, нито самото ООД не покрива изискванията на Стратегията.

Налице е и несъответствие с целите на Стратегията – втората от които е “привличане на нови инвестиции в БТК”. В Стратегията пише “БТК не е в състояние да генерира самостоятелно средствата, необходими за финансиране обновяването на мрежата”. Както се вижда в доклада на Илия Василев до НС на АП от 21.04.2003 г., стр. 5 съгласно детайлизирания бизнес-план на “Вива венчърс” ООД в т. 6 се твърди че става дума за “размер на инвестици от 1 322 500 000 лева или 676 100 000 евро, финансирани от собствения паричен поток на БТК ЕАД за периода от 2003 до 2008 г.” Т.е. “Вива венчърс” ООД е декларирал, а АП е приела безусловно, че инвестициите за развитие на мрежата ще се финансират от собствения паричен поток на БТК – в противоречие със Стратегията!

Надяваме се, че Надзорният съвет ще прегледа внимателно цялата документация по сделката и ще вземе решение, което да бъде от полза за всички български граждани, а не само за някои.

С уважение:

Ад-хок комитет за прозрачност в приватизацията на БТК, образуван на 21.03.2003 г. в Народното събрание от нар.пр. А. Чобанова (НДСВ), И. Н. Иванов (ОДС), Н. Николов (НИЕ), П. Мутафчиев (КБ), представителя на Асоциацията за развитие на информационните технологии Пл. Николов и председателя на Интернет общество – България Вени Марковски


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com