Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

БТК продадена, депутати и ИТ-експерти ще проверяват договора (22-3-2003)

На 21.03.2003 г. в 11 часа сутрина в Народното събрание депутатите Анели Чобанова (НДСВ), Петър Мутафчиев (КБ), Иван Н. Иванов (ОДС), Никола Николов (НИЕ), председателят на “Интернет общество – България” Вени Марковски (www.isoc.bg), говорителят на АРИТ - Асоциацията за развитие на информационните технологии Иван Иванов (www.arit-bg.org) и членът на АРИТ Пламен Николов учредиха “ад хок комитет” за прозрачност в приватизацията на БТК.

Това стана само 2 часа преди Агенцията за приватизация да парафира договора с "Вива венчърс" за приватизацията на телекома.

Ад хок комитетът е създаден по подобие на съществуващите в демократичните общества инициативи, занимаващи се с осигуряване на прозрачност и защита на интересите на гражданското общество при сделки с голямо обществено значение.

Ад хок комитетът ще поиска Агенцията за приватизация да му предостави всички достъпни документи по преговорите с избрания за купувач на БТК “Вива венчърс”. Ад хок комитетът ще разгледа документите и като инициатива на гражданите на Република България ще потвърди, че в договора за продажбата на БТК са защитени националните интереси и са опазени правата на милионите потребители на услугите на БТК и на съществуващите и бъдещи конкуренти на телекомуникационната компания.

Независимо, че в България няма съществуващи правни процедури за дейността на подобни инициативи, ад хок комитетът разчита, че държавните ведомства добронамерено ще му окажат пълно съдействие, за да се избегнат съмненията в непрозрачността на приватизационната процедура.

Участието на представители на парламентарните групи и на двете професионални асоциации, които са с доказан интерес в областта на телекомуникациите е гаранция за надпартийността и конструктивността на инициативата.

По-късно през деня в АП бе дадена пресконференция по темата за договора. Ето официалното съобщение на Агенцията:

БРИФИНГ ПО ПОВОД ДВУСТРАННОТО ПАРАФИРАНЕ НА ДОГОВОРА ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА БТК 21 март 2003

Анна Русчева (Пресаташе на Агенция за приватизация):

Уважаеми колеги,

Добре дошли на нашия брифинг във връзка с двустранното парафиране на договора за продажба на 65% от “БТК” ЕАД.

Приватизацията на БТК ще представлява значителна стъпка към преструктуриране на компанията и подготовката й за конкуренцията.

Насърчаването на либерализацията в телекомуникационния сектор и засилването на конкуренцията ще доведе до подобряване на асортимента и качеството на услугите и до понижаване на цените им.

Продажбата на БТК ще бъде най-голямата сделка в Източна Европа с финансов инвеститор, управляващ над 4 милиарда частни капитали.

Както знаете, Агенция за приватизация в рамките на своята компетентност е постигнала значително подобряване на основните и допълнителни параметри и условия по приватизационния договор.

Основни параметри

• Покупна цена – първоначалната покупна цена, която беше предложена от Вива Венчърс холдинг беше в размер на 200 млн. евро, в хода на преговорите цената беше повишена с 10 млн. евро и сега тя е 210 млн. евро.

• Инвестиции – 50 млн. евро за незабавно увеличение на капитала на дружеството непосредствено след сключване на сделката + 400 млн. евро през следващите пет години и необходими допълнителни 300 млн. евро, по преценка на инвеститора.

• Трудова заетост – след преговори със синдикалните организации купувачът е предложил да намали с 2 500 души или близо 25% по-малко броя на съкратените работни места в БТК. Параметрите придобиват следният вид: - 6 500 човека за период от 4 години. Постигнатото подобрение по отношение на трудовата заетост отговарят напълно на заявените параметри от страна на синдикалните организации по време на проведените разговори. Отворен остава въпросът с уточняване на подновяването на колективния трудов договор, който ще бъде предмет на постигане на договорка между бъдещия собственик и служителите в БТК.

Допълнителни параметри и условия

• Бъдещият собственик ще изплати всички разходи за отделяне на съоръженията на Министерство на отбраната от БТК.

• По линия на Министерство на отбраната купувачът ще финансира дейността на съоръженията за период от 2 години на обща стойност 18 млн лева. В тази сума е предвидено и изплащането на заплатите на служителите по тази дейност.

• Купувачът е постигнал съгласие с условията, определени от МВР, поради съображения, свързани с отбраната и националната сигурност, тези параметри не могат да бъдат оповестявани.

• Бъдещият собственик ще поеме задълженията на БТК, по които има държавна гаранция към МБВР, ЕБВР и ЕИБ, като освободените обезпечения по държавните гаранции са в размер на 70 млн. евро.

• Предвиден е финансов механизъм в случай на продажба на акциите на БТК в бъдещ период, изразяващ се в - сума, представляваща 7% от горницата над 300 млн. евро, да бъде платена на държавата.

• Договор за мениджърско управление първоначалната стойност беше 7%, но тя е понижена на 2,25% от приходите от дейността.

Защита на държавата по приватизационния договор!

• Златна акция или акция с особени права - в бъдещият устав на БТК ще бъде предвидено издаването на акция с особени права, която ще бъде собственост на Република България. Правомощията на притежателя на тази акция ще бъдат в съответствие с одобрената от Народното събрание Стратегия за приватизация на българския телеком.

• Сключване на гаранционно споразумение – по силата на което ще бъдат гарантирани задълженията на купувача Вива Венчърс, поети в приватизационния договор.

• Бъдещият купувач ще информира периодично Агенцията за следприватизационен контрол за изменения в структурата на собствеността си, като такава ще може да бъде извършвана само с предварително разрешение от АСК.

След подписване на приватизационния договор, трябва да са налице следните условия за плащане на цената и прехвърляне на собствеността на акциите:

• Да бъде приет окончателния вариант на новия Закон за далекосъобщенията от ХХХIХ Народно събрание, за да е ясна законовата рамка, по която ще функционира през годините телекомуникационния сектор.

• Да бъде предоставена на БТК третата GSM- лицензия, съобразно новия закон, при условия, определени от Комисията за регулиране на съобщенията.

Съобразно чл.39 от ЗСПК лицензия за дейност се предоставя без търг или конкурс на еднолично търговско дружество с държавно участие с открита процедура за приватизация, когато предоставянето на лицензия е предвидено в приватизационната стратегия. Предложението за предоставяне на лицензия се прави от АП, съгласувано с органа, който упражнява правата на едноличен собственик на капитала БТК.

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) предоставя лиценз за трети GSM – оператор, като сумата за това се определя съобразно Тарифата за таксите, които се събират от КРС /ДВ,бр.68, стр.24/

Общата сума за третия GSM е формирана по два компонента:

- Първоначална лицензионна такса за издаване на индивидуална лицензия за изграждане, поддържане и използване на далекосъобщителни мрежи;

- Такса за радиочестотен спектър.

• Министърът на транспорта и съобщенията трябва да издаде заповед за одобряване на новия устав на дружеството и увеличаване на капитала, издаването на записаните акции и на преференциалната акция, както и за условното освобождаване на действащия Съвет на директорите и назначаване на Надзорен съвет на дружеството.

• Трябва да бъде получено разрешение за концентрация от КЗК и съответния орган в Европейския съюз.

• До осъществяване на продажбата не трябва да възникват съществени неблагоприятни промени по отношение дейността на БТК, активите на БТК и БТК-Нет.

• До осъществяване на продажбата не трябва да съществуват нарушения по условията на приватизационния договор от страна на Агенцията за приватизация.

• Да бъде предоставена индивидуална лицензия на БТК за телекомуникационна дейност, съобразно принципното положение, заложено в новия закон за далекосъобщенията, който е внесен за гласуване н НС.

Конкурсната комисия, отговаряща за продажбата на БТК в Агенция за приватизация ще изготви доклад, който заедно с двустранно парафирания договор и документите по сделката, ще бъдат внесени в Надзорния съвет за одобрение, след което при наличие на описаните от мен обстоятелства, ще бъде подписан договора.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com