Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Вицепремиерът Василев: Не съм участвал в решението за майкрософтския софтуер (5-10-2004)

Стенограма от деня за парламентарен контрол, 01.10.2004 г.Питане към министър Василев са отправили народните представители Стойчо Кацаров и Иван Иванов относно изискванията за работа с електронните документи в Министерството на транспорта и съобщенията. Заповядайте, господин Кацаров.
СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПГОДС): Благодаря Ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър Василев, пред мен е копие от Интернет-страницата на Министерство на транспорта и съобщенията, в която Вие подробно сте изброили изискванията за работа с електронни документи за хората, които желаят да работят по този начин с Министерство на транспорта и съобщенията.
Първото изискване, което сте записали, към потребителите на тази електронна услуга е документите да бъдат във формат Microsoft Word, версия ХP. Подчертавам, Microsoft Word. Тоест, ако аз като потребител желая да се ползвам от услугата да работя с електронни документи с вашето министерство, задължително трябва да съм абонат на Microsoft и на никого друг. Оттук следват много въпроси.
Първият въпрос, господин министър, който може да бъде изведен от това, е: не налагате ли по този начин монополно положение на пазара на софтуерни продукти и на операционни системи като държавен орган, поставяйки изискване към всички български граждани да ползват този софтуерен продукт?
Вторият въпрос: ще се съгласите ли с мен, че, ако искаме икономиката да се развива или който и да било сектор от тази икономика, най-добрият начин е да създадем условия за конкуренция на различните продукти. Аз не знам как да охарактеризирам подобен подход. Вие трябва да ползвате само този продукт – защо трябва да ползваме само този продукт? Защото Министерството на транспорта и съобщенията не познава други продукти? Не знае как се работи с тях? Или някой в Министерството на транспорта и съобщенията взема комисиони за това нещо от фирмата Microsoft? Ето така поставям въпроса. Защото не мога да си представя, че Вие не сте чували, че освен Microsoft, има софтуер, който се произвежда и от други компании. Това не е единствената, в никакъв случай не е единствената.
Защо, господин министър, ще ме принудите мен, българския гражданин – всички говорим от тази трибуна колко са бедни българите, с колко малко средства разполагат - защо ще ме принудите да плащам за този продукт? Първо да платя 100 долара наем за три години, за да ползвам операционната система на Microsoft и след това да платя още 400 долара наем, подчертавам – наем за три години, защото това е новата политика на компанията, за да ползвам техния офис пакет. Защото Вие изисквате и офис пакета да имам. Тоест, на три години аз да плащам по 500 долара, за да мога да работя с електронни документи с Вашето министерство.
Отправям тези въпроси към Вас, защото това, което правите, е не само пълно безобразие, то е в нарушение на стратегията на правителството за развитие на информационните технологии, а Вие отговаряте в това правителство за развитието на тези технологии. Аз се питам как отговаряте за тях.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Кацаров. Господин министър, заповядайте да отговорите на питането на народните представители Стойчо Кацаров и Иван Николаев Иванов. Ще Ви помоля да се ограничите в рамките на 10 минути.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кацаров и уважаеми господин Иванов! Господин Кацаров, аз не твърдя, че Вие сте изцяло неправ във философията на това, което искате да кажете. Напротив, сега ще Ви кажа, че до известна степен сте прав, като насока и като бъдеща политика. Не съм съгласен, че сте прав обаче с фактологията по отношение на моето министерство. Нека да Ви обясня каква е ситуацията в моето министерство. Днес е 1 октомври.
В нашето министерство сме горди, че от цялата държавна администрация, в много кратък срок, ние сме първото ведомство в държавната администрация, което осигури приемането на електронни документи, подписани с електронен подпис. С този акт министерството изпълни успешно Постановление № 153 на Министерския съвет от 5 юли т.г. за определяне на органите по чл. 41, ал. 1 от Закона за електронния документ и електронния подпис. Едновременно със стартиране на процедурата по регистрацията на доставчиците на удостоверителни услуги от Комисията за регулиране на съобщенията, в министерството беше съставен цялостен план за работа с електронни документи, подписани с електронен подпис. Причините за разработката на детайлен план, последователно разположен във времето, бяха следните:
Първо, липса на достатъчен опит в държавната администрация при експлоатацията на електронен подпис. Ясно е, че когато нещо се прави за пръв път, то все пак е нещо съвсем ново. Няма достатъчно натрупан опит за работа с електронни документи в повечето страни– членки от Европейския съюз, макар че цяла Европа се развива много бързо в тази насока. Необходимо е също така и технологично време за обучение на IT-специалистите в министерството, а между другото и в другите части на страната.
Нашият план включва следните етапи: най-напред със срок 30 март 2004 г., това е изпълнено, да се внедри експериментално електронният подпис в някои административни структури на министерството. Както ви казах, това е изпълнено в срок.
Второ, да се изпълнят подготвителни дейности по приемането на документи, подписани с електронен подпис. Срокът беше 1 септември 2004 г. – това беше изпълнено и аз наистина на 1 септември 2004 г. за пръв път в собствения си опит изпратих документ с електронен подпис до кабинета на министър-председателя, който беше получен.
Третият етап – разработка и внедряване на нови електронни услуги, базиране на електронен подпис и разширяване броя на форматите на документите, които министерството може да обработва. Срокът за изпълнение е 31 март 2005 г. Тоест, това не е след толкова много време.

По време на първия етап беше извършено следното: експериментално е изграден тестови сървър за издаване на сертификати. Сертифицирани са 30 служители от Министерство на транспорта и съобщенията и 10 служители от други ведомства за експериментален обмен на документи, подписани с електронен подпис. Изпълнена е работна схема за съхранение на информацията за държателите на електронния подпис. Обучени са специалисти по информационни технологии в министерството за инсталиране и поддръжка на софтуера и хардуера.
Вторият етап. За успешната реализация на етапа бяха извършени следните дейности: по организационната готовност – снабдяване със сертификати за електронен подпис, обучение на служителите за работа с електронно подписани документи, създаване на шаблони за работа с електронно подписани документи.
По технологичната готовност. Доработка на действащата система за документооборот, избор на стандарти в областта на използването на информационните технологии за административно обслужване с цел да се осигури време на служителите да добият рутина при приемане на електронни документи, беше пуснат в експлоатация опростен базов вариант на системата, който засега – Вие сте прав – работи само с формата Microsoft Word ХP, като най-използван формат в държавната администрация. Не е причина в моето ведомство това да е било винаги така.

Предстои разширение на системата, което ще позволи работа и с други формати. Въпросът опира до технически възможности.
Господин Кацаров, сега бих искал да Ви насоча към етап 3, в който ще се разшири обхватът на системата, като се допусне работа със софтуерни приложения, базирани на свободен код – това, което Вие питате – и отговарящи на одобрените стандарти от Европейския институт по стандартизация в телекомуникациите, в срок края на годината – 31 декември 2004 г., т.е. въпросът опира до преходен период от няколко месеца, до чисто технически възможности.
Напълно е възможно – по никакъв начин не е невъзможно – при изпълнението на проекти от програмата “И-България”, която в момента министерството реализира успешно, до края на годината да бъдат оборудвани приблизително 50 училища със средно 10-11 чисто нови модерни компютъра с възможност за свързване до високоскоростен Интернет, с няколко десетки телецентрове в цялата страна, особено в по-малките общини, както и всички държавни университети с общо до 2000 компютъра по тази програма. Това е преди новите 10 млн. лв., които ще бъдат отпуснати за компютризация. Напълно е възможно на много от тези места да се допусне работа със софтуерни приложения, базирани на свободен код.
Министерството на транспорта и съобщенията се надява, че успешната реализация на проекта ще допринесе за изграждане на системата за електронен обмен на данни в държавната администрация. Това е решаваща стъпка в процеса на изпълнение на приетата от Министерския съвет Стратегия за електронното правителство и ще ускори внедряването на базовите електронни услуги, включени в европейския план за развитие на информационното общество “Europe 2005”.

Уважаеми господин Кацаров, в заключение ще Ви потвърдя, че през миналата седмица се появиха статистически данни, според които България е на 87 място в света по компютризация. Това се отнася до университети, училища, до домовете на българските граждани, до държавната администрация и т.н. Това в никакъв случай не може да ни радва. Затова съм си поставил като важна цел, важен приоритет в Министерството на транспорта и съобщенията да има значителен напредък по отношение на компютризацията на училища, университети, на т.нар. телецентрове за публичен достъп до компютри и възможност за връзка с Интернет в сградите на “Български пощи” и считам, че до лятото на 2005 г. във всяка българска област и община в тази посока ще се наблюдава значителен напредък. Благодаря ви за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Василев.
Господин Кацаров, имате възможност да зададете два уточняващи въпроса в рамките на две минути.

СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПГОДС): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, аз не знам дали Вие ще изпълните тази програма в месеците, в които казвате, и не зная каква е тази програма. Пред мен е Вашият сайт. Казвате, че започвате оттук, а след това сте щели да въведете други програми продукти. Питам се защо не започнахте с програмните продукти с отворен код, пък след това да въведете тези на Майкрософт? И си задавам този въпрос не защото те са в голямата си част безплатни и са на много по-ниска цена, а защото ако бяхте въвели използването на отворени файлови формати и софтуер с отворен код, то този сайт щеше да е достъпен за всички, включително и за Майкрософт. Обратното не е възможно. Обратното принуждава всички нас да ползваме продуктите на Майкрософт.
Вие говорите за развитие на информационни технологии, но те няма да се развият, когато купуваме непрекъснато готов частен софтуер. Информационните технологии ще се развият в България тогава, когато тя стане производител на софтуер. Това няма как да стане. Ние се превърнахме в най-големия инвеститор в американската икономика. Закупихте миналата година софтуер за 14 млн. долара. Затова във вашето министерство има само софтуер на Майкрософт – защото вие само това правите. Сега ще закупите отново софтуер за училища, за телецентрове и отново ще ги закупите от Майкрософт. Защо ги закупувате? Защото ви дават комисионни!
Искам да Ви обърна внимание и на още едно нещо. Това ще бъде следващият ми уточняващ въпрос.
Първото изискване е да имате софтуер Майкрософт. Второто изискване е файлът, в който се съдържат документи, да не е заразен с вируси.
Моля Ви се, Вие познавате ли такава операционна система, която ползва компютрите на Майкрософт и да не е заразена с вируси?! Елате да видите какво става в Народното събрание – един компютър не работи като хората! Всичките са с вируси! Никакви антивирусни програми не помагат. Ще Ви заведа в моя кабинет, за да видите как работи компютърът. Това са уточняващите ми въпроси.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря, господин Кацаров.
Господин министър, заповядайте да отговорите на уточняващите въпроси в рамките на пет минути.

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕАДТЕЛ НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ: Благодаря Ви, уважаеми господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Кацаров, няма тема, по която да спорим с Вас. Единствено трябва да уточня, че не съм участвал във вземането на решение какъв конкретно софтуер да бъде използван.
Бих искал да Ви дам друг пример. Не знам дали ще бъде удачен паралелът. Някой ден, когато бъдем страна-членка в Европейския съюз, ще има много официални езици и всички документи в крайна сметка трябва да бъдат превеждани на всички тези езици. Сигурен съм, че всички наши закони и т.н. е напълно полезно да бъдат преведени, включително и на естонски. Няма лошо, но е нормално в такъв момент първо да бъдат преведени на английски, а след това ще мислим примерно и за естонски.
В конкретния случай мога да кажа, че все пак моето министерство въведе електронния подпис. Можете да попитате други ведомства защо те не са били по-бързи от нас. Ние в един много кратък срок ще дадем възможност на ползватели на различни видове информационни системи да могат да изпращат на министерството електронни документи. По никакъв начин ние не вземаме страна в тази дискусия. Не сме участник в този дебат. Ние правим това, което е технически възможно.
Най-напред сме въвели възможности с използването на една операционна система и само след три месеца ще позволим използването и на друга операционна система. По всяка вероятност, когато ще използваме всички информационни системи, повечето други ведомства в България изобщо няма да са започнали да въвеждат електронен подпис. Така че аз искам да поздравя моите служители за това, че те изпълниха тази програма в срок и нашето министерство е първото ведомство, което използва електронен подпис.
Що се отнася до Програмата за компютризация на българските училища, на българското общество, убеден съм, че Вие като отговорен народен представител на Република България ще подкрепяте тази програма, тъй като тя ще даде възможност на стотици хиляди български ученици, млади хора и всички български граждани в най-затънтените общини на страната да имат по-свободен, по-лесен достъп до информационни технологии, за да могат младите хора – бъдещето на нашата страна, да бъдат по-добре образовани, по-конкурентноспособни на конкурентния пазар на труда, който ги очаква в обединена Европа. Благодаря за вниманието.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господи Кацаров, имате възможност да изразите Вашето отношение към отговора на вицепремиера и министър на транспорта и съобщенията господин Николай Василев. Имате две минути.

СТОЙЧО КАЦАРОВ (ПГОДС): Благодаря.
Доволен съм от част от отговора. Доволен съм от това, че министърът на транспорта и съобщенията, който отговаря в правителството за развитието на информационните технологии – както днес научих, не е участвал във вземането на решение за закупуване на софтуер. Питам се кой тогава е взел това решение?! Господин министър, Вие вероятно знаете, че и електронният портал на правителството беше изграден и доскоро позволяваше единствено ползване само ако притежаваш продуктите на Майкрософт.
Не съм доволен от отсрочките, които давате, и ще Ви кажа защо. Оставам с впечатлението, че или не разбирате проблема или някой Ви подвежда, или се опитвате нас да заблуждавате. Подчертах предишния път, а ще го подчертая и още веднъж – ако Вие бяхте разработили работата с електронни документи във Вашето министерство да бъде на базата на отворен файлов формат, не е нужно да разработвате нищо повече.
Отвореният файлов формат е достъпен за всички операционни системи. Оттам трябваше да се тръгне. Няма никакъв отговор въпросът защо взимате един частен софтуер и затваряте потреблението на българския пазар до неговите продукти, до продуктите на определена компания. На това нещо няма разумен отговор. В случая не може и да става дума за оптимизъм.
Критиката, която Ви отправям, е съвсем градивна, приятелски Ви критикувам - не е хубаво това, което правите. Правите ни заложници на една частна компания с всичките рискове от това нещо. Нямате право да го правите като министър, още повече като човек, който отговаря за развитието на технологиите, защото това не развива технологиите, а ги спира.

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОГНЯН ГЕРДЖИКОВ: Благодаря Ви, господин Кацаров.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com