Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Дългосрочни перспективи пред противопоставянето между двете операционни системи (15-8-2004)

Сергей Устинов

01.09.2003

linuxshop.ru/linuxbegin/.

“Какво може да бъде по-отвратително от ясновидец в бизнеса? Тези самодоволни типове, които си дават вид, че знаят накъде ни водят безумните технологични надпревари?”

Линус Торвалдс, Дейвид Даймънд

"Just for fun. Разказ на един непредвиден революционер"Повечето прогнози се правят за кратък или средносрочен период (до 3-5 години). Но в някои области е необходимо съставяне на прогнози и изработване на стратегия в по-далечна перспектива.

Една от тези области е избора на операционна система, в рамките на която ще се развива компанията. Това е доста сложен избор, от една страна Microsoft Windows в момента е доминираща операционна система (над 90% от персоналните компютри в света работят под управлението на операционна система от това семейство), а от другата страна различните Unix (по-правилно е да се използва термина POSIX съвместими) системи набират все по-голяма популярност. Като при това, грешният избор може да доведе до големи загуби.

Съществуват няколко прогнози за развитието на тези операционни системи, основани на анализа на различни технически и социално-икономически фактори, такива като съвкупна цена на притежаването, количество обучени потребители, надеждност на работа и други подобни. В тази статия е направен опит за разглеждане на перспективите за развитие на операционните системи с отчитане и на политическите фактори.
В момента на пазара са останали само две конкуриращи се операционни системи Microsoft Windows и POSIX съвместимите операционни системи. Фирмата Apple премина към използване на POSIX съвместимо ядро в своята нова операционна система MAC OS X (ядро Darwin), а операционната система на компанията Novell е по-близка по своето съдържание до firmware за специализирани устройства, отколкото до оперционните системи в традиционното разбиране на този термин.

Вероятността за поява на нова операционна система на пазара е малка съществува огромно количество приложения, написани за вече съществуващите операционни системи, които притежават достатъчен потенциал за постепенно, еволюционно развитие. Разбира се, с течение на времето ще се появяват нови стандарти, но обратната съвместимост с вече съществуващото програмно осигуряване (макар и на ниво изходен код) ще се съхрани още дълго време.

Между двете съществуващи операционни системи, доминиращо положение заема Microsoft Windows, и е завоювано в изключително тежка конкурентна борба с останалите операционни системи. В краткосрочна перспектива (година или две) това положение надали ще се промени, поради изключително големия брой съществуващи приложения за нея и поради прекалено голямата инерция. Но какво може да се случи в дългосрочен план след пет или десет години. Коя операционна система ще доминира? На коя от тях да се заложи при изработването на дългосрочни планове?

За много хора отговорът е очевиден: лостовете за влияние, на първо място финансови, на фирмата Microsoft са много големи и тя може да прокара практически всяко изгодно за нея решение. И тъй като основно конкурентно преимущество на една операционна система се явява нейната развита инфраструктура (поддръжка от производителите на хардуер, от създателите на приложни програми, техническа поддръжка и обучени потребители), Microsoft, благодарение на своите ресурси ще успее да съхрани своето превъзходство в тази област, и следователно, именно тази операционна система ще продължи да доминира.

Но в този начин на разсъждаване присъства едно неявно допускане, което в последно време не отговаря на действителността. Предполага се, че цялата дейност на пазара на информационни технологии се извършва в рамките на една държава. Да, до неотдавна, на САЩ се падаше лъвския дял от световният пазар за информационни технологии и всички основни събития се случваха на пазара в САЩ. Но в момента, пазарът на САЩ, независимо от обема си, е близко до насищане и други страни, на първо място Европа и Азиатско-Тихоокеанският район, започват да играят значителна роля. И двата района се съставени от голям брой държави, всяка от които има свои собствени национални интереси и правителства, които се опитват да отстояват тези интереси. От което следва, че на пазара за информационни технологии започват да оказват значително влияние и политически фактори, и при такъв подход на разглеждане на въпроса, бъдещето на Microsoft Windows не изглежда толкова безоблачно.

Какво представлява операционната система от гледна точка на държавата?

Операционната система определя характеристиките на компютърните системи в такива основни области като работа в мрежа и защита на данните. Глобалните компютърни мрежи се превръщат в основен канал за предаване на данни, замествайки пощата, телефона и телеграфа, които са били много предвидливо превзети от болшевиките в самото начало на революцията. Банковата система вече зависи изцяло от работата на своите информационни системи. По-голямата част от процеса на производство и преразпределение на стоки също се осъществява с помощта на компютри. Следователно, компютърните системи като цяло и операционните системи като един от основните им компоненти се превръщат в ключов елемент от националната сигурност и суверенитета на държавата. Тоест, без контрол на държавата върху операционните системи, използвани в бизнеса и държавната администрация, не може да се говори за никакъв суверенитет или национална сигурност.

По такъв начин, използването на неконтролирана от държавата операционна система върху значителен брой компютри в държавната администрация и липсата на възможност за нейното модифициране по свое желание, представлява огромна заплаха за държавата.

За описание на моментната ситуация в произволна държава (без САЩ) е подходяща следната аналогия:

Представете си голям град, жителите на който всеки ден използват голямо количество хранителни продукти. И 90% от тези продукти се доставят през един мост, който принадлежи на частна фирма от друг град. Тази фирма сама определя таксата за преминаване на всяка машина, сама определя колко здрава да бъде конструкцията на моста, какви трябва да бъдат мерките за безопасност на преминаващия транспорт и, най-важното, как именно този мост ще се модернизира в бъдещето. Ръководството на града не може да застави фирмата-собственик да изпълни неговите изисквания. На свой ред, фирмата може във всеки един момент да промени таксата за преминаване, да постави ограничители, за да не може да преминават машини от определен тип или да се откаже от реконструкция на моста за задоволяване на нарасналите нужди на града. И няма сигурност, че в конструкцията на моста няма специфични особености, позволяващи разрушаването му за няколко секунди (www.cnet.com/software/0-8888-8-20633204-1.html) и трябва да се разчита само на уверенията на фирмата собственик. Колко самостоятелно ще бъде ръководството на такъв град при вземането на решения и до колко ще бъде сигурно в своята безопасност? Отговорът е повече от очевиден.

Как е могло да се стигне до подобна ситуация? Няма ли противоречие? Нима, ако информационните технологии (и операционните системи, като важна тяхна съставна част) са толкова важни за държавата, те са допуснали доминирането на Microsoft Windows?

При получаването на тази ситуация, роля изиграват няколко фактора

Първо, компютрите и глобалните мрежи започват да играят важна роля отскоро – през последните 5 години, а органите на държавната власт се характеризират с голяма инертност. Повечето политици слабо разбират техническите въпроси и по-голямата част от тях и досега не са осъзнали цялото значение на информационните технологии за държавата.

Второ, политическата ситуация в света за последните 10 години може да се характеризира много лесно: САЩ и всички останали. След разпадането на СССР, САЩ получиха възможността да натрапват на световната общност практически всякакви решения и на зависимостта в още една област не се отдаваше голямо значение.

Като резултат от действието на тези два фактора се получи и съществуващата в момента ситуация.

Но сега условията са променени

Политиците постепенно започват да разбират значението на информационните технологии за държавата. За пример може да се посочи Китай, който разработва свой процесор. Малко вероятно е причина за това решение да са икономически мотиви в случая политическите мотиви са по-сериозни, особено като се има предвид тоталитарния характер на КНР, което означава, че ръководството на КНР си дава сметка за важността на информационните технологии.

При това политическата карта на света постепенно се променя

Постепенно ролята на Китай на световната арена става все по-голяма и с течение на времето (по експертни оценки) неговото влияние само ще се увеличава. Страните от Западна Европа, които по време на студената война се възприемаха като членове на борещия се с червената заплаха блок (НАТО) и напълно подкрепяха позицията на лидера си САЩ, постепенно започват да проявяват все по-голяма самостоятелност във външната си политика. При това, образуването на Европейският съюз доведе до появата на още един огромен пазар, съпоставим с пазара в САЩ, което даде финансова самостоятелност на европейските държави.

Като резултат от това, с голяма сигурност може да заявим, че политиците ще престанат да търпят зависимостта от САЩ на своите държави в такава важна област като операционните системи.

Какво ще се случи?

Като начало, нека ясно да определим на какви изисквания трябва да отговаря една операционна система от гледна точка на политика:

  • Възможност за управление на нейната функционалност чрез административни методи. Това означава, че ако президента (парламента, министър-председателя) реши, че в операционната система трябва да се добави определена функция, тя да бъде непременно добавена за кратко време има няколко разработчика, които изпълняват правителствени поръчки (на постоянна или временна основа);


  • Възможност за контрол на качеството на продукта и оперативно отстраняване на откритите дефекти и грешки.


Тези изисквания могат да бъдат изпълнени в два случая ако навсякъде в страната се внедри или разработена от местна фирма собствена операционна система по държавна поръчка, или една от съществуващите свободни операционни системи. Като и в единия и в другия случай, тази операционна система навярно би била POSIX съвместима. Голямо количество разработен приложен софтуер съществува само за тези две операционни системи, а разработването на Windows съвместима операционна система не е възможно поради възможни юридически проблеми и липсата на стандарти.

Имайки предвид изложените по-горе съображения, като най-вероятен се очертава следният сценарий на развитие на събитията:

Пръв, на държавно ниво, ще се опита да се освободи от хегемонията на Windows Китай той има най-големи възможности за това от всички държави и ще има най-голяма полза. Китай ще се опита да внедри или локализирана дистрибуция на Linux или ще се опита да разработи собствена операционна система на основата на FreeBSD (или друга безплатна операционна система с подобен на BSD лиценз) най-вероятно Linux, тъй като в последно време той се развива особено активно.

Това ще се случи в продължение на 3 до 5 години. Всички органи на държавната власт и свързаните тясно с държавата фирми задължително ще започнат да използват местни компютри (с местен процесор и местна дистрибуция на Linux). Успоредно с това ще се натрупва голямо количество от локализирани версии на приложни програми, което ще се използва в образоватeлните заведения за обучение на работа с местния Linux.

Като резултат от това, повечето компании постепенно ще започнат да преминават към използване на Linux, тъй като ще има обучени потребители и ще е необходимо да се взаимодейства със структурите на държавата.

Чуждите компании, откриващи съвместни производства в Китай, също ще бъдат въвлечени в този процес. Затова държавите, влизащи в сферата на интереси на Китай и активно търгуващи с него, също ще започнат да преминават към използване на Linux. За компаниите е по-лесно да поддържат като корпоративен стандарт една единствена операционна система, и тъй като Китай е техен главен търговски партньор и Linux е по-евтин, то и те ще преминат към него.

Сега китайският пазар на информационни технологии се намира на трето място по обем в света и продължава активно да се разширява. След няколко години той ще представлява не по-малко от 20% от световния пазар. Също така, към него ще се прибавят и останалите държави от Азиатско-тихоокеанският район, макар, че в тях пазарният дял на Linux ще бъде по-малък (не 90%, а 60-70%). Като резултат, Linux ще достигне до 5 години 25% пазарен дял в световен мащаб.

Но Азиатско-Тихоокеанският район е твърде обособен сегмент с друг мироглед, език, йероглифи и всичко това ще пречи на взаимното проникване на пазарите на програмно осигуряване от Азиатско-Тихоокеанския район от една страна и САЩ и Европа от друга страна. Известно време тези два пазара ще се развиват относително самостоятелно. В Европа и САЩ, в продължение на две години, Linux ще заеме определен пазарен дял (до 5%), след което неговия ръст ще се забави. Това забавяне ще се дължи на две причини. От една страна, голямата инертност на компаниите (за запазване на инвестициите) и потребителите, и от друга Microsoft ще продължи активно да лобира за защита на своите интереси. Но това положение не може да се задържи продължително време.

Тъй като разходите за информационни технологии са значителен процент от разходите на всяка една компания, тяхното намаляване може да даде на компаниите съществено конкурентно предимство. При равни други условия, преминаването към софтуер с отворен код позволява намаляване на разходите за програмно осигуряване (а това са до 40% от всички разходи за информационни технологии) с 60-70%, от което общите разходи за информационни технологии се намаляват с 25-30%. Азиатските фирми няма да пропуснат да се възползват от това предимство и ще започнат още по-активно настъпление на пазарите на САЩ и Европа. В резултат, увеличаването на дела на Linux ще бъде подпомогнато от три фактора:

  • стремежът на европейските и американски фирми да увеличат своята конкурентноспособност;


  • присъствието на азиатски фирми, внедряващи в своите предприятия собствен корпоративен стандарт (Linux);


  • настъплението на западния пазар на азиатските софтуерни фирми, предлагащи много изгодни условия (заплащане само на работата по внедряване на решението, без лицензионни такси).


По тези причини, делът на Linux постепенно ще започне да расте. Когато той достигне пазарен дял примерно 30%, ще има рязък (в рамките на година, година и половина) скок до 60-80%. Този скок ще бъде постигнат за сметка на SOHO сегмента, когато достатъчно количество производители на игри и друг развлекателен софтуер започнат да поддържат Linux. След което, делът на Microsoft Windows ще намалява бавно за дълъг период от време.

Какво може да направи (и ще направи) Microsoft при подобно развитие на събитията?

Очевидно, първият етап преходът на една отделна страна (най-вероятно Китай) към Linux няма да зависи нито от технологичните предимства на операционната система, нито от икономическите показатели. Главните причини за такъв преход ще бъдат политически, поради което Microsoft няма да може да попречи на този процес в Китай разстрелват държавни чиновници за вземане на подкуп, още повече, ако става въпрос за националната сигурност. А възникването на ситуация, при която преходът към друга операционна система няма да е целесъобразен по политически мотиви (преход на контрола върху Microsoft към Китай, подчиняване на САЩ от Китай или обратното) е малко вероятно.

Също така е невъзможно практически да се попречи на бъдещия преход на компании и частни лица от други страни към използване на по-евтина операционна система. И в този случай, технологичното превъзходство не означава нищо ако системата осигурява необходимия минимум от възможности и е сравнително евтина тя печели. Достатъчно е да си спомним за борбата през 80-те години между Apple и IBM съвместимите компютри. Независимо от техническото превъзходство на Apple, IBM компютрите се наложиха като по-евтини.

Обаче е напълно възможно, Microsoft да успее да забави процеса на преход и да привърже определени групи потребители към своите решения за продължителен период от време.

Най-изгоднo за Microsoft ще бъде следното развитие на събитията:

До момента, докато все още няма забележими признаци за масова замяна на операционните системи, да се наложат на потребителите колкото се може повече затворени решения, преходът от които ще бъде затруднен (например Microsoft Exchange Server). Като при това ще е необходимо да се внедри цяла поредица от взаимно свързани технологии, тогава сложността и цената на прехода нарастват в геометрична прогресия.

Да се създадат не само технически, но и юридически пречки за преход към друга операционна система.

Аз виждам две възможности (а сигурно съществуват много повече начини):

  • Първо, може да се патентоват форматите за съхраняване на данни и тогава всяко странично приложение, което работи с тези формати, ще нарушава патентите на Microsoft. Също така, поради големите финансови ресурси на Microsoft много малко компании ще рискуват да се съдят с нея по повод на тези патенти;


  • Второ, може да се интегрират във форматите за данни механизми за защита от копиране. Тогава всяко приложение, което може да работи с тези данни и позволява конвертирането на данните в други формати, ще нарушава DMCA и други аналогични закони, при което няма значение кой и за какво използва подобни програми. Даже и използването на тези програми да е напълно законно, програмите може да бъдат обявени за незаконни. Достатъчно е да си спомним за DeCSS и делото срещу компанията ЕлкомСофт.


Когато пазарният дял на Windows намалее рязко, Microsoft ще трябва да промени своята стратегия. Ако използваме термините от матрицата БКГ (The Boston Consulting Group Matrix), бизнесът с опаковани в кутии продукти с общо предназначение трябва да прехвърли от клас “Звезда” в клас “Дойна крава” рязко да се намали финансирането на нови разработки и всички средства да се насочат към развитието на други, по-перспективни начинания. В този случай Microsoft може да се съсредоточи максимално върху създаването на трудности при прехода на компаниите към алтернативни операционни системи и ще може още дълго време да получава солидна печалба.

В светлината на всичко казано по-горе, преходът на Microsoft към нова система на лицензиране, при която компаниите плащат не за нови версии на продукта, а за времето на използване, изглежда много своевременна.

Какво трябва да се предприеме преди тези събития?

Преди всичко, компаниите трябва да се погрижат за своите данни. Необходимо е да проверят в какви формати се съхраняват в момента и да се убедят, че могат да бъдат пренесени в други приложения.

Производителите на програмно осигуряване трябва отново да анализират своя бизнес. Дали не трябва да преминат към нови форми на работа? Например, за производителите на игри не се предвиждат някакви особени изменения и те трябва само да се подготвят за бъдеща смяна на операционната система. А производителите на EPR системи трябва да бъдат готови за това, че повече няма да има лицензни отчисления и че ще трябва да формират доход за сметка на внедряване и поддръжка на своите продукти.

За отделните потребители не се очаква нищо страшно. На тях не им е необходимо да прехвърлят важни данни. А хубави неща за тях може да има много операционните системи и офис-пакетите ще бъдат безплатни. Единственото, което може да ги посъветваме е в случай, че са решили да купуват акции от някоя компания, да се поинтересуват какви са корпоративните стандарти на компанията в областта на информационните технологии. Възможно е този интерес да ги предпази от бъдещи разочарования.

Препоръчват се и следните материали:

  • Збигнев Бжежински, “Великата шахматна дъска (Господството на Америка и нейните геостратегически императиви)”

  • Ричард Столман, “Правото да се чете”

  • Ричард Столман, “Преглед на системите за авторско право: обществото трябва да преобладава”


Превод от руски: Николай Ангелов
linuxshop.ru/linuxbegin/article463.html


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com