Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Депутати с писмо до г-н Реджеб Мустафа (17-9-2004)

До: КЗК
София 1000
бул. Витоша 18


На вниманието на:
г-н Реджеб Мустафа
по КЗК 199/29.06.2004 г.




Уважаеми г-н Мустафа,

Във връзка с Ваше писмо КЗК-199 / 21.07.2004 г. и образувана преписка КЗК №199/29.06.04г., Ви уведомяваме, че при предишното писмо от КЗК, ние изпратихме удостоверение за актуално състояние на “Майкрософт България” - ЕООД, изготвено от “Информационно обслужване” АД, с което смятаме, че сме изпълнили указанията Ви да посочим конкретните лица, срещу които е насочен сигналът ни, както и данни за съдебната им регистрация и адрес за кореспонденция. В посоченото удостоверение се описват и собствениците на “Майкрософт България” - ЕООД, а несъмнено и самото дружество на драго сърце ще предостави исканата информация.

С настоящото писмо правим следните уточнения на обстоятелствата, на които се основава жалбата ни:

1.Относно изграждане на електронен портал на българското правителство.

Съгласно информация, публикувана на Електронния портал на българското правителство (egateway.government.bg/FAQs.htm) “За да ползвате услугите на Портала, е необходимо да ползвате Windows ОS (98SE, ME, 2000, XP, 2003), да имате инсталирани .NET Framework и приложение за подписване с цифров сертификат... Необходим Ви е и Internet Explorer v5.5 или по-нова версия. Също можете да ползвате Internet Explorer v5.0 с инсталиран 5.0 cipher add-in за 128-битово криптиране...”. По този начин всички потребители на услугите на електронния портал са принудени да използват продуктите на единствения доставчик на операционна система Windows и продуктите .NET Framework и Internet Explorer – “Майкрософт България” ЕООД, което нарушава свободата и правото на избор на всеки български гражданин на програмно решение, отговарящо на неговите нужди - право регламентирано в Конституцията на Република България, и представлява нарушение на чл. 34, ал. 3 от ЗЗК. Така се ограничава достъпът на гражданите да ползват услугите на електронното правителство, които са обществени услуги, предназначени да обслужват интересите на гражданите и обществото като цяло. Вместо това се дава приоритет при използването на тези услуги единствено за клиенти (купувачи на софтуера) на “Майкрософт България” ЕООД.

В потвърждение на тази закононарушаваща бизнес практика са и новите изисквания, въведени от Министрество на транспорта и съобщенията за работа с електронни документи: “Към момента валидни за МТС входящи електронни документи са само документи със следните характеристики:Документите са във формат MS Word версия XP...” (www.mtc.government.bg/E_sign/pravila.htm). Това отново принуждава всеки гражданин да инвестира стотици щатски долари в софтуер от компанията "Майкрософт", за да купи Microsoft Word, при това най-новата версия - XP, като по този начин лишават гражданите, които ползват други версии на същия продукт или такива, които са предпочели да ползват друг софтуер като OpenOffice от възможността да използат услугите на електронното правителство.

Тези действия на Правителството на РБ са продиктувани от действията и злоупотребата с господстващо положение на “Майкрософт България” ЕООД и представляват нарушение и на чл. 2, ал.1, т.1 и 2 от ЗЗК, тъй като пряко ограничават конкуренцията в страната. Тези изискванията на Правителството на РБ противоречат пряко и на чл. 6, ал. 2, чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България, които гарантират на всички граждани и юридически лица еднакви правни условия за стопанска дейност, като следва да се предотврати злоупотребата с монополизма, нелоялната конкуренция и да се осигури защита на потребителя. Освен това според Конституцията всички граждани са равни пред закона и не би трябвало да се допускат ограничения на правата или привилегии, "основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние". По същество, изискването за ползване на определен софтуерн продукт – изискване, наложено в резултат на господстващото положение на “Майкрософт” в сферата на операционните системи и Интернет-браузърите – е именно създаване на привилегия, базирана на имущественото състояние: вместо да може услугите на електронното правителство да се използват с помощта на безплатния софтуер като Линукс и Мозила, се налага купуването на конкретни продукти, при това от... авторите на самия електронен портал на българското правителство!

Уважаеми г-н Мустафа,

С цел да бъдем по-полезни на уважаемата КЗК, нека отбележим, че “Майкрософт”, в стремежа си да поддържа господстващото положение на пазара на операционни системи, многократно е нарушавал антимонополното законодатество в страни от целия свят, вкл. САЩ и Европейския съюз. С решение на Европейската комисия, постановено на 24 март 2004 на “Майкрософт корпорейшън”, САЩ е наложена глоба в размер на 497.2 млн. евро за нарушение на законодателството на ЕО в областта на защита на конкуренцията. Според Комисията, като компания с господстващо положение на пазара на операционни системи, “Майкрософт корпорейшън”, САЩ следва да осигурява условия за извършване на конкурентна дейност и да не накърнява правата на потребителите и развитието на технологиите. Становището на Комисията е, че “Майкрософт корпорейшън”, САЩ “ограничава взаимната комуникация между компютри, работещи на операционна система Windows, и такива, които работят на операционна система, която не е продукт на “Майкрософт”. Нарушението, за което “Майкрософт корпорейшън”, САЩ е санкциониран е липса на достъпност. Тази достъпност се изразява едновремренно в свързаността на различните системи помежду им и във възможността всеки гражданин да може да ползва обществени услуги, без при това да е принуден да закупува правото да ползва точно определен продукт от точно определен производител. С решението си Европейската комисия задължава “Майкрософт корпорейшън”, САЩ да разкрие документацията си за интерфейса, което ще осигури на работните станции, които не използват Майкрософт, взаимна свързаност с персонални компютри и сървъри, работещи със софтуера на Майкрософт. Това, според Комисията, ще даде възможност на конкурентите да разработят продукти, които могат да се конкурират при равни възможности на пазара на операционни системи. Както е видно от електронния портал на българското правителство, липсата на взаимна свързаност между продуктите, предлагани от “Майкрософт България” ЕООД и такива, на други производители, се наблюдава и в България, и е сериозна пречка за ефективното използване на тези услуги от обикновените граждани. Същевременно чрез уж безплатното (по думите на създателите му в медиите – нещо, което се надяваме КЗК да изясни в процеса) изграждане на такъв портал, се установява източник на значителни приходи от купуване на софтуера, с който потребителите да ползват услугите на портала, за “Майкрософт България”ЕООД, които се генерират чрез държавния бюджет, т.е. държавата на практика подпомага продажбите на една частна компания. “Майкрософт България” ЕООД предлага продуктите на “Майкрософт корпорейшън”, САЩ в България и като местно юридическо лице следва да спазва законите на Република България. Нарушенията на европейското законодателство от страна на “Майкрософт корпорейшън”, САЩ водят и до нарушения на “Майкрософт България” ЕООД на местните закони в тази област, тъй като в България продуктите на компанията се предлагат при същите условия, каквито са налице в ЕС, като нарушават принципите на свободната стопанска инициатива и конкуренцията.

2.Относно наличие на опасни свойства на предлагания софтуер от компанията “Майкрософт България”ЕООД

Съгласно информация от Електронния портал на българското правителство “Всички данни, които изпращате или получавате през Правителствения портал, са криптирани и са защитени на високо ниво от неоторизиран достъп”. Не е указано и остава скрито за обикновения потрeбител на тези услуги, че операционната система Windows представлява софтуер със затворен код, което означава, че, въпреки че информацията е защитена от външен достъп, достъпът до тези данни не е ограничен за производителя на операционната система, което създава възможност за злоупотреби с конфиденциална информация. В допълнение, от цитираната по-горе информация става ясно, че данните все пак не са защитени от “оторизиран достъп”, но не е указано какъв е той, а и самото допускане за наличие на такъв достъп е нарушение на Конституцията и законите, в частност ЗЗК.

Премълчаването или укриването на съществени свойства на стоките е нарушение и според законовите норми на Европейския съюз, което нарушава конкуренцията и попада под квалификацията подвеждаща реклама (misleading advertising), именно рекламиране на стоки или услуги, което се извършва по начин да повлияе на избора на потребителя измежду стоки и услуги от същия вид, предлагани на пазара. Подвеждаща е рекламата, както когато съдържа неверни данни за стоката/услугата, така и когато поднесената информацията е неясна и води до формиране у потребителя на погрешни представи за наличие на качества на стоката/услугата, които те не притежават. ЕС предвижда засилена защита срещу такова поведение, като препоръчва засилен контрол да се упражнява и от самите регулаторни органи на страните-членки.

В конкретния случай, като се създава у потребителите погрешна представа, че услугите имат качества, за чието съществуване няма доказателства, е нарушен и ЗЗК. Нещо повече, Народното събрание на Република България отказа да ратифицира Споразумението между “Майкрософт” и Министерски съвет за предоставяне на източниковия код (source code) на MS WindowsXP. Отказът е документиран в стенограмите на НС. Това е още едно доказателство, че понастоящем никой в България не може да гарантира наличието на качествата, за които се твърди, че софтуерът на “Майкрософт” притежава. Обратното – налице са стотици статии в научния и популярния печат, от които се вижда, че именно използването на MS Windows в съчетание с MS Internet Explorer е причина за сривовете в персоналните компютри както в държавната администрация, така и на крайните (частни) потребители.

Европейският съюз и Европейската комисия подкрепят използването на отворени стандарти и софтуерни продукти с отворен код, които позволяват пълна съвместимост и контрол на достъпа, както и независимост от конкретни софтуерни производители. В Програмата по технологии на Информационното общество на Европейската комисия за 2003-2004 г. (europa.eu.int/comm/information_society/ist/index_en.htm) е очертан търсеният прогрес в трите основни технологични сектора, като вторият от тях включва текста: “Ще се насърчава развитието на отворени стандарти и софтуер с отворен код за осигуряване съвместимост на софтуерните решения и по този начин, развитието на технологиите”. Обвързването на българското правителство с конкретна компания и нейните продукти противоречи на описаната по-горе рамка на действие на Европейския съюз и силно затруднява прилагането на европейските практики в работата на администрацията и обмена на информация и документи с администрациите, както на страни-членки на ЕС, така и на Европейската комисия.

Изброеното по-горе представлява нарушение на чл. 32, ал. 1 от ЗЗК.



3.Относно разпространението на софтуер за работа в Интернет

“Майкрософт България”ЕООД продава операционната система Windows в пакет (неразделно свързана) с уеб браузера “Internet explorer”, който е различен софтуерен продукт. Не всеки се нуждае или иска да използва уеб браузера “Internet explorer” при наличие на алтернативни продукти на пазара - “Mozilla”, “Netscape” и др. По информация от електронния портал на българското правителство за използаване на услугите на електронното правителство е необходим “Internet Explorer v5.5 или по-нова версия”, като не е оставена възможност на българските потребителите за използване на друг, алтернативен продукт.По този начин българското правителство допълнително създава условия за нелоялна конкуренция, която се дължи само и единствено на факта, че електронният портал е изграден съвместно от компаниите “Майкрософт – България” - ЕООД и ЦАПК “Прогрес”. Създавайки електронния портал по начин, който предполага използването само на MS Windows / MS Internet Explorer, “Майкрософт България” - ЕООД си е осигурила предимство и налагане на собствените си продукти пред крайните клиенти. Описаното по-горе е нарушение на чл. 18 и чл. 34 от ЗЗК.

4.Относно разпространение на аудиовизуален софтуер

Аналогичен на т. 3 е и случаят с продукта “Media Player”, който “Майкрософт България”ЕООД предлага в пакет с операционната система Windows. На пазара съществуват и други аналогични продукти, като RealPlayer, Winamp и др. Потребителите отново са принудени да използват единствено продукт, предлаган от “Майкрософт България”ЕООД.

В цитираното решение на Европейската комисия “Майкрософт корпорейшън”, САЩ е осъден да предложи версия на Windows без “Media Player”, като по този начин предостави възможност на потребителите да използват и други аналогични аудиовизуални продукти, без да ограничават избора си единствено до предлаганото от “Майкрософт корпорейшън”, САЩ. При продажба на продукта в пакет с операционната система, потребителите са лишени от избор да закупят операционната система без “Media Player”. От друга страна, тъй като “Media Player” е интегриран във водещата на пазара операционна система, производителите на аудиовизуален софтуер са склонни да базират приложенията си на технологията Windows Media, като по този начин създават само добавъчни продукти, вместо да вложат средства в създаването на изцяло нов аудиовизуален софтуер. Потребителите и производителите на софтуер, а не “Майкрософт корпорейшън”, САЩ, трябва сами да решават какъв аудиовизуален софтуер да инсталират на своите компютри, по този начин ще са гарантирани техните права и развитието на технологиите.

Описаното по-горе представлява нарушение на чл. 18 и чл. 34 от ЗЗК.

В заключение следва да отбележим, че “Майкрософт корпорейшън”, САЩ многократно е санкционирана и за нарушение на американското антимонополно законодателство. Откакто през април 2000г. Федералният съд на САЩ осъди компанията за нарушаване на антимонополното законодателство, са водени множество граждански дела срещу компанията, както от конкуренти на компанията, така и от частни потребители за злоупотреба с господстващо положение и налагане на прекомерно високи цени на предлаганите продукти. През януари 2003 г. “Майкрософт” загуби заведено срещу нея дело пред съда в Сан Франциско за продажба на Windows на прекалено високи цени, като прие да изплати обезщетение за клиентите на операционната система Windows в Калифорния в рекорден размер от 1.1 млрд. щ.д. Към настоящия момент нов иск е повдигнат срещу “Майкрософт корпорейшън”, САЩ от властите от пет окръга и два града в САЩ (окръг и град Лос Анджелис, окръг Санта Клара, окръг Сан Матео и окръг Контра Коста, окръг и град Сан Франциско) за злоупотреба с господстващо положение, изразяващо се в ограничаване възможността на държавната администрация за избор на продукти и изкуствено поддържане на високи цени.

“Майкрософт корпорейшън”, САЩ е лидер на световия пазар на операционни системи, с близо 95% от пазарния дял. Господстващо е положението на “Майкрософт България”ЕООД на пазара на операционни системи в Република България. В дейността си в България “Майкрософт България” ЕООД извършва нарушения на ЗЗК като предлага продуктите на “Майкрософт корпорейшън”, САЩ в нарушение на местните правила, закрилящи конкуренцията, за което следва да бъде санкциониран. Извършените нарушения препятстват развитието на технологиите, нарушават правилата на конкуренцията и накърняват правата на потребителите, които, в крайна сметка, се оказват с по-малки възможности за избор и принудени да купуват на по-високи цени. Такава е и позицията на Европейската комисия.

Уважаеми г-н Мустафа,

Злоупотребата с господстващо положение от доминиращи компании на пазара е един от основните проблеми в световен мащаб, за което свидетелства последователността в борбата с тези нарушения в страните от Европейския съюз, Северна Америка (вкл. САЩ), Азия, Африка, Австралия и Южна Америка, както и сериозността на наложените санкции на “Майкрософт корпорейшън”, САЩ в страни от тези континенти. При постановяване на решението си, моля да вземете предвид изложените обстоятелства за наличие на нарушения на Закона за защита на конкуренцията от страна на “Майкрософт България”ЕООД, които сериозно увреждат конкуренцията и свободната стопанска инициатива в Република България. В момент, когато Република България е поела по пътя на хармонизиране на законодателството си със законодателството на Европейския съюз, своевременното санкциониране и отстраняване на нарушения на законите, насърчаващи конкуренцията и свободната стопанска инициатива, представлява важна крачка по пътя към пълноправно членство в ЕС.

С оглед на гореизложеното, моля да постановите решение, с което на “Майкрософт България” ЕООД бъдат наложени санкции за нарушения на Закона за защита на конкуренцията, като съдействата да бъде преустановена злоупотребата с господстващо положение от страна на “Майкрософт България” ЕООД на пазара на операционни системи в Република България, при създаването на електронното правителство, като едновременно с това ефективно помогнете да бъдат защитени правата на българските потребители и всички граждани, които биха искали да ползват услугите на правителствения портал.

Прочее, от публикуваното на 6-и септември 2004 г. в “24 часа” става ясно, че именно злоупотребата с господстващото положение на “Майкрософт България” - ЕООД е в основата на липсата на потребители за услугите на електронното правителство. Например само 172 фирми от общо 90 хиляди регистрирани са се възползвали от услугата “деклариране на ДДС по Интернет”, едва 300 са ползвали услугата “предоставяне на справки за осигурителен стаж”, а от широко рекламираната първа услуга – смяна на настоящия адрес от общо 359045 заявки чрез електронния портал по Интернет услугата са поискали да използват 0 (нула) граждани.

Ето защо решението на КЗК за налагане на съответните санкции би довело и до реалното използване услугите на електронното правителство.



С уважение:.......................................... /Стойчо Тодоров Кацаров/



............................................ /Иван Николаев Иванов/



........................................... /Вени Миланов Марковски/



Още по темата може да прочетете portal.bg/news.php?cat=main&read=20041606005&back=ok


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com