Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Национален доклад за четивната грамотност на 15-годишния български ученик- продължение (21-9-2004)

НАЦИОНАЛЕН ДОКЛАД

По данните na PISA 2002 година5. Задачите за интерпретация отчитат и развиват уменията за интерпретация в посока на:

 • Свързване на информация, предоставена от различни изречения в текста
 • Способност да се направи извод
 • Интегриране на няколко части от текста
 • Откриване на взаимовръзка между две изречения, без наличието на явни граматически връзки
 • Установяване на противоположни становища
 • Извеждане на заключение относно причината за поведението на героите
 • Заключение за мотивите за действията на героите
 • Разтълкуване на позоваването, чийто обект е даден по-скоро косвено, отколкото пряко
 • Обвързване на информация от два текста
 • Интегриране на текст с графичен материал


Обучението за работа с текст в нашите училища

В съвременното информационно общество интелигентното четене – такова, каквото го разбират авторите на проекта – развива индивида и му дава предимства в конкурентна среда. Информацията, поднасяна ни всекидневието, е различна не само по съдържание, но и по форма. Съвременникът я търси и открива в каталози, списъци, таблици, наръчници и т.н.

Колко бързо и колко качествено чете днешният български ученик? Може ли той да извлече определена информация; да осмисли прочетеното; да формира собствена гледна точка, съпоставяйки чужди мнения; да защити теза; да си изработи критерии за оценка и да ги прилага в аналогични ситуации? Могат ли четенето и техниките на четене да развият у утрешния гражданин определени умения, необходими му за живота? Предполага се, че в различните образователни системи тези въпроси вече са зададени, а някъде и работят върху позитивните им отговори. На базата на отчетените от международната програма PISA резултати е логично да се запитаме: Как биха се справили с подобен тип очаквания ученици, в чиито учебни програми 99.99% от четивата представляват образци на художественото слово? Данните от коментираното проучване показват, че работата с еднотипни текстове води до трайна апатия и демотивация при решаването на задачи, свързани както с художествен текст, така и с текста изобщо. Нашите ученици не могат да намерят и разтълкуват дори явно посочена информация, а при по-високите нива на сложност, изискващи размисъл и интерпретация, над половината от изследваните младежи се отказват въобще да положат усилия.

Задачите към четивата от художественото наследство в българското училище изискват интерпретация и още нещо – създаване на интепретативни /аргументативни/ текстове, без обучението до този момент да е включвало етапите извличане на информация, разбиране, размисъл, разсъждение. Така нареченото съчинение разсъждение по своята същност е аргументативен текст. Най-голямата част от него, наричана изложение /доказателствена част, аргументативна част/ по същество представлява подбор, структуриране и логично изложение на факти, аргументи и илюстрации в защита на определена теза. Както тезата обаче, така и доказателствата към нея не кореспондират по никакъв начин с интересите и жизнената среда на съвременния ученик. От този тип четене и писане не може да се очакват практични знания и умения, нито развитие на личността. Когато пред ученика се поставят задачи, изискващи самостоятелен мисловен процес, съобразяване, съпоставка на данни, правене на извод, формиране на хипотеза, всичко е ново и непознато за него, поради което е малка вероятността той да се справи дори с най-ниския етап – откриване на информация. Нови са текстовете, нова е организацията им, нови са изискванията на задачите, нови са много понятия, термини и формулировки в PISA, макар авторите да са изяснили максимално ясно и достъпно всичко около задачите и решаването им. Непознатото стъписва, а това е най-малкото предизвикателство, с което не са успели да се справят българските младежи. По-нататъшното им представяне свидетелства за неопитност в четенето, за неумение да схванат същността и акцентите на текста, за неумение да търсят нужната им информация вътре в текста, а не в сферите на предположенията / явно им липсват литературно-критическите разработки, преписвани масово в училище и вкъщи/. Тук не говорим за тълкуване на отношения, на мотивацията на литературен герой или за оценка на художествено майсторство. Тъкмо на тези задачи резултатите не са ниски, а са пълен провал. За съжаление, родното обучение по литература вече е създало стереотипно отношение към текстовете изобщо като към нещо отживяло времето и мястото си, което носи единствено досада и не учи на нищо. Как и защо е постигнат този резултат е въпрос, на който работещите в областта на образованието трябва да намерят удовлетворителен отговор.

Художествените текстове в изследването са под 10% от всички използвани в тестовете. Едно от основанията за тази пропорция е, че художествените текстове са определени от авторите на проекта като четива за лична употреба, т.е. това са четива, които не съдържат информация, изрично необходима за бъдеща социална реализация.

Новите изисквания към използвания език, поставени с проекта, са насочени най-малко към запаметяване и репродуциране на заизустеното.

5.1.2.Постижения по работа с текст За целите на настоящия анализ екипът по проекта прие да използва средния брой решени задачи, отнесени към един ученик и честотите на посочване на очаквания (според указанията на съставителите) отговор.

Обособяват се три групи резултати от работата по тестовите задания:

 • правилни отговори – по-нататък в текста е използван за краткост терминът “решени”;
 • неправилни отговори (ученикът е търсил решение, но е допуснал грешка) – означавани нататък в текста като “нерешени”;
 • въпроси, на които избщо не е търсен отговор – означавани в текста като “нерешавани”.


Определени са резултатите, по среден брой решени задачи, за постиженията на 15 годишните ученици по вариантите на тестови книжки. Потърсени са зависимости в разпределенията на резултатите по зони, по населени места и по някои видове училища.

Като цяло постиженията на нашите ученици са ниски. Всички изводи за по-високи, респ. по-ниски постижения трябва да се разглеждат в контекста на тотално ниските резултати.

Общо за страната средният брой задачи по четене, приведени към една тестова книжка2 е около 46 (без тестова книжка 7). Средният брой решени задачи по четене за страната в профилираните гимназии и СОУ, приведен към един ученик е 21,3. Това е 47% (по-малко от половината) от средния брой задачи за работа с текст.

Интерес представлява разпределението на постиженията по зони, населени места и видове училища.

Сравнението по зони дава основание да се приеме, че в някои от тях резултатите са по-добри, което може да се дължи на различни фактори: по-добра организация на учебната работа, по-висок интерес на децата и др. Тези, хипотетични засега влияния ще бъдат изследвани обстойно с очаквания специализиран софтуер.

Разпределението по населени места показва, че има изразена зависимост на постиженията от големината на населеното място и вида на училището.

Населените места с население до 100000 души са обединени в обща група. Това води до известна загуба на информация, но компенсира по-малкия брой училища в селищата с население под 100000 жители.

На фиг.5.1.1 е показано разпределението на решените, нерешените и нерешаваните задачи (в отн. дялове спрямо средния брой задачи в книжките) за профилираните гимназии и СОУ по населени места.Фиг.5.1.1. Графиката е показателна за качеството на обучението по работа с текст. Максималният дял решени от един ученик задачи е едва 60% от средния брой задачи в тестовите книжки. На фона на общо ниските постижения личи също зависимостта на постиженията от големината на населеното място.Фиг.5.1.2, а На фиг.5.1.2 а, б са приведени графики на разпределенията на постиженията (в дял задачи от общия брой в тестовата книжка) по видове училища, съответно за книжка 7, която е изцяло насочена към изследване на четивната грамотност, и за книжка 1, която съдържа и субтест по математика. Графиките показват сходни тенденции, които се наблюдават и в другите тестови книжки. Статистическите изследвания показват зависимост на постиженията и от вида на училището. Обикновено те са най-ниски в СПТУ, а най-високи – в профилираните гимназии. Следва да се отчете, че учениците от профилираните гимназии посочват най-голям дял частни уроци. Освен това единствено в тези училища се работи с тестове, макар и в чуждоезиковото обучение.Фиг.5.1.2, б

Резултатите в различните видове училища зависят и от териториалното разпределение (зоните).Фиг.5.1.3. Резултатите в различните видове училища зависят и от териториалното разпределение (зоните). Това се илюстрира от графиката на фиг.5.1.3, на която са показани постиженията (в среден брой задачи на ученик) на учениците от профилираните училища. Включени са зоните, в които учениците от ПГ са работили по тази тестова книжка:
 • София-център
 • София-периферия
 • Зона 3 (Благоевград, Кюстендил, Перник, София-област)
 • Зона 5 (Ямбол, Смолян, Кърджали, Хасково)
 • Зона 10 (Русе, Велико Търново)
 • Зона 11 (Габрово, Ловеч, Плевен)


5.1.3.Анализ на отделни задачи по четене

Част от анализа е насочена към изследване на постиженията по отделните тестови задания. За илюстриране са приведени някои типични задачи от различни нива и с различна насоченост.

Задача върху текста “Грип” Насоченост на задачата: Да бъде открита явно посочена информация, която гласи: Имунизацията ще се прави в рамките на работния ден (през работно време). Отговорът е изборен. За да стигнат до верния отговор, учениците трябва още един път да прегледат текста с оглед на поставения въпрос. Учудващо е, че най-големият процент от невярно избраните отговори е свързан с липсваща в текста информация: Г) Имунизацията ще се направи от лекар. Подобно нещо не е казано нито явно, нито се съдържа имплицитно в текста. Посочено е, че имунизацията ще се прави от медицинска сестра. Следователно:

1.Учениците не са разбрали текста при първи прочит или
2.Не са го прегледали втори път, за да потърсят нужната им информация, или
3.Не правят разлика между медицинска сестра и лекар, или
4.Не са сметнали за важно да решат задачата.

Задача върху текста “Труд”

Насоченост на задачата: Извличане на информация – комбиниране на две части от явно посочена информация.

Под формата на дървовидна диаграма е представена информация за заетостта на трудоспособното население. Това население е разделено на две основни групи “заети” и “хора в трудоспособна възраст извън работната сила”, като в съответния правоъгълник е отразен броят в проценти и в хиляди (без нулите). Под линия се уточнява, че посочените цифри са в хиляди, т.е. към тях трябва да се прибавят три нули. В задачата се пита: “Колко от хората в трудоспособна възраст са извън работната сила (в брой, а не в проценти)?”. За да бъде решена вярно задачата, трябва да се открие нужния правоъгълник и да се прибавят три нули към посочените в него цифри.

Прави впечатление удивително ниският процент на пълните отговори: СПТУ-4,7%; Техникуми – 9,5%; Профилирани гимназии – 26,1%; СОУ – 8,3%.

В тази задача учениците от СОУ се представят по-слабо от тези в техникумите. 1/2 от 15-годишните не са работили по задачата, каквото и да означава това, а от учениците в техникумите и СОУ са дали пълен отговор едва 4,7% от СПТУ; 8,3% от СОУ.

Не са за пренебрегване и непълните отговори, получили известен брой точки, а те са както следва: СПТУ – 22,4%; Техникуми – 28,2%; ПГ – 32,1%; СОУ – 28,5%. Тези резултати може да бъдат предмет на специално изследване, което да покаже естеството на грешките и незнанието, довели до непълно решаване на една не сложна задача.

Не са се справили с решението, т.е. не получили точки: СПТУ – 17,8%; Техникуми – 16,1%; ПГ – 11,4%; СОУ – 19%. Изнесените резултати насочват вниманието към определени изводи, а именно:

1.Учениците в българското училище не работят с комбинирани текстове (не се осъществяват междупредметни връзки в часовете по български език и литература, както и обратно – в часовете по математика и природни науки не се обръща внимание на четенето и на разчитане на графични изображения).
2.Учениците не умеят да свържат два типа явно посочена информация.
3.Липсват умения една информация да се трансформира в друга при явни указания как се прави това.
4.Учениците от всички видове училища не умеят да разчитат графично представени текстове.
Задача върху текста “Подаръкът” Насоченост на задачата: Разсъждение върху използвани изразни средства в художествен текст.

Ако преобладаващият брой от другите задачи по четене включва разнообразни четива, с които малко се работи или изобщо не се работи в българското училище, то тук няма основание за оправдания, тъй като на художествената литература е посветено половината учебно време по български език и литература. Затова са необясними показаните резултати. Впечатляващ е процентът на отказалите се да разсъждават по проблема: 63,9% в СПТУ; 53% в техникумите; 23,1% в ПГ; 40,6% в СОУ. Независимо от причините за отказ от работа, при други задачи със същата или подобна степен на сложност, отказалите се са по-малък процент.

Задачата за разсъждение, в зависимост от дадените отговори, класира учениците в следните групи: отговорили пълно; отговорили непълно; отговорили погрешно и неотговорили. Учениците с пълен отговор съставляват: в СПТУ- 0,7% от изследваните, в техникумите – 12%, в ПГ – 28,8% и в СОУ – 12.5%. С непълен отговор са: в СПТУ – 12,2%; в техникумите – 18,6%; ПГ – 14,4%; СОУ – 31,4%.

Работили, но дали неверен отговор: СПТУ – 16,1%; Техникуми – 16,4%; ПГ – 16,7%; СОУ – 24,4%. Прави впечатление почти еднаквия процент на неумение за разсъждаване в СПТУ, Техникум и Профилирана гимназия, като най-висок процент в това отношение дават СОУ – 24,4%.

Защо учениците не умеят да разсъждават по текста?

1.Защото им е досаден художественият текст?
2.Защото никой не ги е научил да разсъждават?
. 3.Защото акцентът в часовете по литература е поставян върху репродукция (преразказ) на съдържанието, тъй като текстът не е четен вкъщи?
4.Защото самите учители не са учени да разсъждават – както в училище, така и във ВУЗ?
5.Защото в учебниците по български език и в христоматиите няма подходящи текстове – база за разсъждения?
6.Защото разсъждението не е сред критериите за оценяване на уменията по четене?
7.Защото учителите преподават и оценяват свои или чужди клишета – разсъждения, които учениците зазубрят без да разбират как, по какъв път и защо са направени?

Задача върху текста “Полиция” Насоченост на задачата: Развиване на умения за интерпретация – извличане на заключение.

Въз основа на статия за генетичните анализи като средство за откриване на престъпници е зададена задача:В края на въведението (първото каре) се казва: Но как да го докажат? Според статията, следователите се опитват да отговорят на въпроса. Възможни изходи са предложени като програмирани отговори.

От посочилите верния отговор (Извършват генетични анализи) 50% надхвърлят само учениците от ПГ, при това - със 7,4%. Другите училища дават следните резултати: СПТУ – 35,6%; Техникуми – 44%; СОУ – 47,8%. Най-често повтаряната грешка е посочването на отговора Преглеждат наново всички резултати от разледването: СПТУ – 23,6%; Техникуми – 26,7%; ПГ – 29,4%; СОУ – 27,3%. Това означава едно: българските ученици не могат да се ориентират в съдържателния аспект на даден текст, за да направят коректно заключение. Статията е посветена на нов метод за идентифициране на престъпник. Така е и озаглавена: Новото оръжие на полицията. Учениците не са могли да извлекат вярно заключение и защото не са свързали заглавието с темата на текста, а са потърсили помощ в гледани криминални филми, в които следователите преглеждат многократно резултатите от разследването.

Резултатите от тази задача навеждат на мисълта, че в българското училище не се работи толкова със самия текст, колкото с чужди интерпретации на въпросния текст. Създаден е стереотип на оценяване: отличен или много добър е отговорът, който по смисъл се доближава до верния отговор, но този подход представлява една хлъзгава плоскост, по която може да се стигне и до неверен отговор за конкретната ситуация. Такъв е и коментираният грешен отговор.

Задача върху текста “Подаръкът”

Насоченост на задачата: Извличане на информация – сравняване на текст. Формулировка на въпроса: В разказа е казано: След това, скърцайки и стенейки, къщата се откъсна от...”(ред 31-32). Какво се случва с къщата в тази част от разказа?

За да се отговори вярно на тази задача, трябва да се прочетат посочените редове, в които присъства верният отговор (Б): Започва да плава

Вярно са отговорили: СПТУ – 61,8%; Техникуми – 77,8%; ПГ – 88,6%; СОУ – 75%.

Голяма част от учениците не могат да откриват и комбинират явно посочени данни, представени по различни начини. Не са създадени умения за самостоятелно четене, разбиране и осмисляне на непознат текст. Учениците нямат създадени умения и навици за самостоятелно разсъждаване върху художествена творба и за оценяване на качествата й. Нашите ученици не могат да се ориентират в съдържателния аспект на даден текст, за да направят коректно заключение.

В българското училище не се работи толкова със самия текст, колкото с чужди интерпретации на въпросния текст. Създаден е стереотип на оценяване: отличен или много добър е отговорът, който по смисъл се доближава до “утвърдената” интерпретация.

5.2.Постижения по математика и по природни науки
5.2.1.Математика

В постиженията по математика също се наблюдава зависимост от различни фактори. На фиг.5.2.1 са приведени разпределенията на дяловете решени, нерешени и нерешавани задачи по математика в ПГ и СОУ според големината на населените места, в които се намират училищата, а на фиг.5.2.2 – по видове училища за тестова книжка 1.Фиг.5.2.1.Фиг.5.2.2.

Задачите, включени в тестовите книжки са насочени към решаване на приложни задачи. За успешното им преодоляване се изисква логика и умения за използване на известни закономерности. Анализът показва, че обучението по математика в нашите училища не е свързано с другите предметни области и с възможностите за прилагане на нученото в житейски ситуации.

5.2.2.Природни науки

Тестовите задачи по природни науки:

 • имат приложен характер –поставени са върху описана чрез текст, конкретна ситуация;
 • не изискват наизустени знания (няма нито една формула, теорема, закон, дефиниция);
 • търсят разбирането на самите явления, а не математическото им описание;
 • не съдържат специализирана терминология;
 • формулирани са така, че да изискват подготовка по няколко учебни предмета.


На фиг.5.2.3 са приведени разпределенията на дяловете решени, нерешени и нерешавани задачи по природни науки в ПГ и СОУ според големината на населените места, в които се намират училищата, а на фиг.5.2.4 – по видове училища за тестова книжка 2.Фиг.5.2.3.Фиг.5.2.4.

Общи изводи

Българският 15 годишен ученик среща сериозни затруднения при работа със задачи, основани на събития и явления от всекидневието. Трудно извлича и осмисля информация от прочетени, но неизучавани до момента текстове. Българските ученици нямат умения за формиране на собствена гледна точка и защитата й.

Учениците излизат от училище неподготвени за реалния живот. Българското образование не предполага обучение за справяне с житейски ситуации, а предлага само натрупване на знания, без създаване на необходимите умения за тяхното използване. Българският ученик не получава в училището си отговори на въпросите “как?” и “за какво” да използва наученото. В съвременното информационно общество интелигентното четене – така, както го разбират авторите на проекта PISA – развива индивида и му дава предимства в съвременната конкурентна среда.

Българските ученици са в неизгодна позиция - те трябва да търсят приложението на натрупаните знания по принципа “проба-грешка”.

*** За нашата страна проектът PISA е сериозен източник за запознаване с предизвикателствата на съвремието, отправени към образователните институции. Проведените анализи показват, че насочеността на нашето образование се отличава качествено от предложената в материалите по PISA, а тя на свой ред в никакъв случай не създава впечатление за прагматизъм на всяка цена. В PISA насочеността е към осмисляне на изученото, подчинено на все още чуждия ни въпрос “...и какво следва от това, което научаваме?”

1Вж. Национален доклад – Версия 1, стр76
2Броят на задачите в тестовите книжки варира, в зависимост от насочеността на заданията и областите на “грамотност”, включени в книжката. Тези привидни разлики се балансират при съставянето на скалата за оценяване.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com