Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Ексклузивно: Защо КЗК не санкционира Майкрософт България (23-12-2005)

В цитираното изцяло решение става ясно, че офисът на "Майкрософт" в България е една обикновена пощенска кутия, че "Майкрософт България" - ЕООД не извършва никаква търговска дейност, че разработвенето на т.нар. пилотен портал на българското електронно правителство е една чудесна инициатива, отговорността за която се размива с едно подписано споразумение между редица търговски фирми и бившия министър на държавната администрация.

Сега, след като решението на КЗК е факт, може да се направят и някои изводи:

- Благодарение на гражданското общество електронният портал се е отворил за потребители на нормален софтуер, а не непременно за такива, които ползват MS Windows и Internet Explorer.

- Основната фирма-изпълнител на проекта за електронно правителство, ЦАПК "Прогрес", е едно обикновено дружество с ограничена отговорност. Основната негова роля, оказва се, е на посредник между щатския монополист и българското правителство по отношение на договора за наемане на софтуер от бившия министър Калчев. Ако си спомняте, правителството плати $ 44 милиона, за да наеме 48000 копия от абсолютно ненужен софтуер от "Майкрософт".

- Oказва се, че местният офис на "Майкрософт" няма никаква роля в България и единственият въпрос, останал без отговор е защо това еднолично ООД се прави на играч в България, щом извършва само "маркетингова дейност, продуктова поддръжка и консултантски услуги, свързани с продуктите на Microsoft Corporation".

Ето и самото решение:КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

РЕШЕНИЕ
№ 35
София, 10.02.2005 г.


Комисията за защита на конкуренцията в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Петко Николов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛИ: д-р Веселин Божков, Реджеб Мустафа
ЧЛЕНОВЕ: Весела Антонова, Елена Стоименова, Румяна Карлова

при секретар – протоколист Паскалина Танева, разгледа в закрито заседание на 10.02.2005 г. преписка № КЗК – № 199/2004 г., докладвана от г-н Реджеб Мустафа - зам.-председател на Комисията за защита на конкуренцията.

В Комисията за защита на конкуренцията е образувано производство по преписка КЗК – 199/29.06.2004г, по молба на Стойчо Тодоров Кацаров, Иван Николаев Иванов и Вени Миланов Марковски срещу “Майкрософт България” ЕООД, гр. София и Министъра на държавната администрация с твърдения за извършени нарушения по чл. чл. 2, ал. 1, т. 2 и 3, чл.18, чл. 32, ал. 1, чл. 34, ал. 2 и чл. 34, ал. 5 ЗЗК. С писмо, изх. № КЗК-199/21.07.2004 г. от молителите е изискано да конкретизират лицата, срещу които е насочено оплакването. С писмо, вх. № 199/08.09.2004 г. като ответник по преписката е посочено дружеството “Майкрософт България” ЕООД.

I. Същност на молбата
Молбата съдържа твърдения срещу ответника по четири направления: относно изграждане на електронен портал на българското правителство, относно наличие на опасни свойства на предлагания софтуер от компанията “Майкрософт България” ЕООД, относно разпространението на софтуер за работа в Интернет и относно разпространението на аудиовизуален софтуер.

По отношение на изграждането на електронен портал на българското правителство
Според твърденията, на страницата на Електронния портал е посочено, че за да ползват услугите на портала, е необходимо потребителите да разполагат с Windows OS ( 98 SE, ME, 2000, XP, 2003), както и да имат инсталирани NET Framework и приложение за подписване с цифров сертификат, издаден от “Информационно обслужване” АД, Internet Explorer v 5.5 или по- нова версия и т.н. Счита се, че по този начин всички потребители са принудени да използват продуктите на единствения доставчик на операционна система Windows и на продуктите NET Framework и Internet Explorer- “Майкрософт България” ЕООД, което нарушава свободата и правото им на избор на програмно решение, отговарящо на неговите нужди - право, което е регламентирано в Конституцията на Република България и представлява нарушение на чл. 34, ал.3 от ЗЗК. Услугите на Електронния портал принципно трябва да са обществени услуги, предназначени да обслужват интересите на гражданите и обществото като цяло, а правителството дава приоритет при ползването на тези услуги единствено на клиенти/купувачи на “Майкрософт България” и ограничава достъпа до електронния портал за потребители, използващи безплатен софтуер като Linux и Mozilla. Твърди се още, че изграждането на такъв портал привидно се сочи за “безплатно”, тъй като се установява източник на значителни приходи за “Майкрософт България” ЕООД чрез закупуването на софтуера, с който потребителите да могат ползват услугите на портала.
Според молителите, тези действия на Правителството на РБ са продиктувани от действията и злоупотребата с господстващо положение на “Майкрософт България” ЕООД и представляват нарушение на чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗЗК, тъй като пряко ограничават конкуренцията в страната. Същите противоречат и на чл.6, ал. 2 и на чл. 19, ал. 1 и 2 от Конституцията на Република България.

По отношение на наличието на опасни свойства на предлагания софтуер от страна на “Майкрософт България” ЕООД Според информацията, посочена в Елекртонния портал, всички данни, които се изпращат или получават, са защитени на високо ниво от неоторизиран достъп. Според молителите обаче, не е указано и остава скрито за обикновения потребител на Електронния портал, че операционната система Windows представлява софтуер със затворен код, което означава, че въпреки защитата на информацията от външен достъп, достъпът до тези данни не е ограничен за производителя на тази система.
Това създава предпоставки за злоупотреба с конфиденциална информация и според молителите, допускането на възможността за наличие на такъв достъп е нарушение на Конституцията и законите на РБългария и в частност на ЗЗК. Премълчаването или укриването на такива съществени свойства на въпросните услуги попада под квалификацията “подвеждаща реклама”, с което се нарушава конкуренцията, тъй като представянето на неверни данни за стоката/услугата води до формиране у потребителя на погрешни представи за наличие на качества на стоката/ услугата.
Посочените действия, според молителите, представляват нарушение по чл. 32, ал. 1 ЗЗК.

По отношение на разпространението на софтуер за работа в Интернет
Молителите посочват, че “Майкрософт България” ЕООД продава операционната система Windows в пакет с уеб браузера “Internet Explorer”, който е различен софтуерен продукт.
Обръща се внимание на това, че съществуват и алтернативни продукти на пазара- “Mozilla”, “Netscape” и др.
Независимо от този факт, по информацията на електронния портал, за използването на услугите на електронното правителство се изисква “Internet Explorer v5.5 или по- нова версия” и по този начин е отхвърлена възможността потребителят да избере свободно друг, алтернативен продукт. Чрез използването само на “Internet Explorer v5.5 или по-нова версия”, “Майкрософт България” ЕООД, си е осигурил предимство и е в състояние да налага собствените си продукти пред крайните клиенти, което представлява нарушение на чл. 18 и чл. 34 от ЗЗК.

По отношение на разпространението на аудиовизуален софтуер
Продукта “Media Player” се предлага в пакет с операционната система Windows, въпреки наличието на пазара и на други алтернативни продукти като Real Player, Winamp и др. Потребителите са принудени да използват единствено продукт, предлаган от “Майкрософт България” ЕООД, което съставлява, според молителите, нарушение на чл. 18 и чл. 34 от ЗЗК.
В подкрепа на твърденията относно предлагането на операционната система Windows в пакет с уеб браузера “Internet Explorer” и “Media Player” е посочено решение на Европейската комисия, постановено на 24.03.2004 г., с което на “Майкрософт Корпорейшън” САЩ е наложена глоба в размер на 497.2 млн евро за нарушение на законодателството на ЕО в областта на защита на конкуренцията. Посочва се, че становището на ЕК е, че “Майкрософт Корпорейшън” САЩ ограничава взаимната комуникация между компютри, работещи на операционна система Windows и такива, чиято система не е техен продукт. В решението си ЕК задължава “Майкрософт Корпорейшън” САЩ да предложи Windows без “Media Player”, което ще позволи на потребителите да използват други аудиовизуални продукти.
Искането е Комисията да установи извършени нарушения по чл. 2, ал. 1, т.2 и 3, чл.18, чл. 32, ал. 1,чл. 34, ал. 2 и чл.34, ал. 5 от ЗЗК, от страна на “Майкрософт България” ЕООД, гр. София, да постанови прекратяването им и да наложи предвидените в закона санкции.
От страна на молителите не са представени доказателства в подкрепа на нито едно от твърденията в молбата, както и не е оказвано съдействие на Комисията в процеса на разследване и проучване

С оглед изясняване на обстоятелствата по преписката, бяха изискани становище и информация от молителите, от “Майкрософт България” ЕООД и от Министъра на държавната администрация.

II. Становища на страните

Становище на “Майкрософт България” ЕООД Ответното дружество дава становището си относно твърденията, съдържащи се в молбата както следва: По отношение на изграждането на електронния портал на българското правителство
Дружеството посочва, че видно и от страницата на електронния портал, става въпрос единствено за “Пилотен проект за Българско Електронно Правителство”. Този проект се реализира в сътрудничество с различни организации, като отговорност за функционирането му носят създателите му, а не Правителството и представлява подарена (безвъзмездна) на Правителството разработка, включително и с цялостно хардуерно решение на фирмата “ДЕЛЛ”, а не разработка, финансирана от правителството. За целта е подписан Меморандум за разбирателство.
Що се отнася до твърденията, свързани с поддържаните от електронния портал сертификати и това, че той може да се ползва само и единствено от притежателите на цифров сертификат, издаден от Информационно обслужване АД, дружеството обръща внимание, че към датата на завършване на проекта на 01.09.2003 г., официален доставчик на универсален електронен подпис в страната е бил Държавната организация към Министерство на финансите ”Информационно обслужване”. Към сегашния момент, такъв е и “Банксервиз” АД. С последното дружество, по настояване на правителството на Р България, са проведени разговори и е сключен договор през януари 2004 г. за интегриране на сертификатите в Електронния портал на българското правителство. Съгласно този договор, всички клиенти на този доставчик могат да работят с електронния портал на правителството от 30.06.2004 г.
Ответникът оспорва и твърденията, отнасящи се до ограничаването на техническото развитие поради използване на алтернативни операционни системи. Разработчикът ЦАПК “Прогрес” ООД, съвместно с “Информационно обслужване” АД и фирмите COMITEX и Черноморска консултантска къща, както и частни лица са намерили разрешение на този проблем, като резултатите от тяхното сътрудничество са публикувани на страницата на електронния портал. Порталът може да се използва и от други операционни системи (в това число и LINUX) и чрез друг браузер (MOZILLA).
Относно спазването на изискването за най-високо ниво на сигурност, се изтъква, че проблемът е решен чрез използването на цифров сертификат, съхранен на сигурен носител, както и при намаляване на нивото на сигурност чрез използването на цифрови кодове, незащитени от възможностите на сертифицираните носители.
Отбелязва се, че по споразумение с МВР на българската държава е предоставено правото на достъп до изходния код на Windows за целите на българското правителство и гарантиране на сигурността за боравене със секретни данни.
По отношение на твърдението за наличието на опасни свойства на предлагания софтуер от компанията “Майкрософт България” ЕООД, дружеството отбелязва, че не предлага софтуер на българския пазар, тъй като дейността на “Майкрософт България” ЕООД е основно маркетиране. Наличието или не на твърдяните опасни свойства е извън приложното поле на ЗЗК и компетенциите на КЗК.
По отношение на разпространението на софтуер за работа в Интернет и аудиовизуален софтуер ответното дружество изтъква на първо място, че твърденията не са свързани със споразумението за електронния портал. Обръща се внимание на това, че технологичните изисквания за достъпа до Интернет са обичайни и че технологията на Microsoft е една широко достъпна технология, която осигурява най-широк достъп за повечето потребители.
В това отношение, дружеството обръща внимание, че посоченото решение на Европейската комисия от 24.03.2004 г. е в процес на обжалване пред Първоинстанционния съд в Люксембург, като предстои да бъде насрочено съдебно дело за разглеждане по същество на молбата за анулиране. Тук, ответното дружество счита, че въз основа на чл.64 от Европейското споразумение за асоцииране (ЕСА), както и на Решение № 2/97 на Съвета за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга, КЗК следва да не се произнася по въпрос, по който се е произнесла Европейската комисия и по който тече обжалване пред Съда на ЕО и че производството пред КЗК, в тази му част, следва да се прекрати, тъй като след произнасяне на Съда на ЕО, решението му ще има ефект и в България по силата на чл. 64 от ЕСА.
Дружеството прави подробен анализ и коментар на въпросното решение на Европейската комисия от 24.03.2004 г.

Становище на Министъра на държавната администрация
Министърът изтъква на първо място, че изграждането на електронно правителство се възприема като важна част от процеса на модернизиране на държавната администрация в България и подготовката й за работа в условията на пълноправно членство в Европейския съюз. В тази връзка Правителството на Република България се е ангажирало да осъществява модерно и ефикасно управление със средствата на съвременните технологии, за да посреща реалните потребности на гражданите и на бизнеса по всяко време и на всяко място, да намали разходите по извършването на услугите, да увеличи ефективността и намали корупционния натиск.
Като първи етап от изграждането на Електронно правителство се предвижда реализация на пилотни проекти по инициативата на няколко големи компании, водещи в сферата на информационните технологии в България. Това се прави с цел да бъде демонстрирана възможността, както технологична, така и организационно-професионална на отделните компании за решаване на поставените в електронно правителство задачи. По този начин най-точно ще бъдат формулирани и тръжните изисквания за предстоящите проекти на Електронното правителство. Завършеността на тези услуги ще се оценява в четири насоки: предоставяне на информация за услугата, еднопосочно взаимодействие, двупосочно взаимодействие и цялостно обслужване, включително доставка и разплащане.
В изпълнение на тези ангажименти Правителството на РБългария се обвърза със стратегията за Електронно правителство, приета от Министерския съвет с Решение № 866/ 29.12.2002 г. Създаден е Съвет за модернизиране на държавната администрация, а оперативното управление на процеса на изграждане на Електронно правителство е възложено на Министъра на държавната администрация.
По отношение на разработването на пилотни проекти, като част от процеса на изграждане на електронния портал, се подчертава, че те се осъществяват изцяло за сметка на компаниите-разработчици. Към м. септември 2003г. са завършени два пилотни проекта – един на централно ниво в гр. София и един на местно ниво в гр. Варна. Чрез двата проекта, се подчертава в становището, са демонстрирани възможностите и технологиите на две различни водещи IT компании – Microsoft и Novele, който е един от дистрибуторите и на Linux, за създаване на портал на електронно правителство с няколко електронни услуги за гражданите и фирмите съответно на централно и на общинско ниво.
Във Варна се разработва пилотен проект с помощта на консултанти от университета в Сеул за прилагане на система, разработена за областна администрация и за общините в Сеул. В случай, че проектът се окаже удачен, той ще бъде мултиплициран във всички останали областни администрации. Пилотният проект на централно ниво демонстрира и дава възможност на гражданите и фирмите, при наличието на цифров подпис да им осигурява услуги като смяна на адресна регистрация, достъп до информационните ресурси на Националния осигурителен институт и др. Амбицията на правителството е да се надхвърли пакета от 20 вида електронни услуги.
Демонстрирането и използването на услугите, предоставени от портала на Електронното правителство става при пълно спазване на Закона за защита на личните данни и на Закона за електронния подпис. В това отношение се следва опита и се ползват практиките на английското електронно правителство и използването на Отворени стандарти, като се поощрява доработката на този портал за използването на втори електронен подпис по реализация на “Банк сервиз” и развитието на технология въз основа на технологично независим програмен език JAVA, позволяващ ползването на Електронното правителство от всички продукти, базирани на Отворен код. Проучва се и се следи също така и опита на общини като Мюнхен- Германия, която е в процес на преминаване изцяло към Linux.
По отношение на сигурността и надеждността на отделните платформи, Министърът подчертава, че поддръжката на операционната система от фирмата-производител (поддръжката на най-популярния към 2003 г. Linux-пакет) се осъществява с Redhat Linux- 9, но се следи и развитието по поддръжката на Windows.

III. След анализ на събраните по преписката материали, становища и доказателства, Комисията установи следното от фактическа страна:

1.Идентификация на страните по спора
В първоначалната молба до КЗК, вх. № 834-В/16.06.2004 г. изложените твърдения не кореспондират с посочените от молителите ответници, поради което с писмо, изх. № КЗК-199/21.07.2004 г. от молителите е изискано да посочат конкретните лица, срещу които е насочено оплакването, както и действията с които са нарушили ЗЗК. С писмо, вх. № 199/08.09.2004 г. като ответник по преписката е посочено “Майкрософт България” ЕООД.
Молители: Стойчо Тодоров Кацаров с адрес гр. Дупница, ул. “Булаир” № 20; Иван Николаев Иванов с адрес гр. София, жк “Младост” – 2, бл.201, ап. 77; Вени Миланов Марковски с адрес гр. София, пл. “Велчова завера” 1;
Ответник: “Майкрософт България” ЕООД е регистрирано с Решение на Софийски Градски Съд по ф.д. № 8633/1999 г., със седалище и адрес на управление София, община Средец, ул. Гогол № 20 и с предмет на дейност: развиване, пренос, локализиране, производство, придобиване, внос, износ, маркетинг и дистрибуция, пряко или непряко, на компютърни софтуерни и хардуерни продукти, както и на всички видове и услуги, техническа помощ, обучение, тестване и консултация. Едноличен собственик на капитала е “Майкрософт Корпорейшън”, бул. Майкрософт 1, Редмънд, Вашингтон, САЩ. Дружеството се управлява от едноличния собственик и от трима управители – Теодор Димитров Милев, Кевин Джон Фей, и Джон Алфред Зеедхоф;

2. Фактическа обстановка
2.1. Във връзка с процеса на присъединяване на РБ към ЕС, правителството на РБ е поело ангажименти към ЕС с подписан меморандум през 2001 г. за 100 % реализиране на пакет от 20 електронни административни услуги в интерактивен режим по интернет до 2005 г.- 12 за граждани и 8 за бизнеса.
С решение от месец декември 2002 г. е приета стратегия за електронно правителство на Република България, с която се цели подобряване на административното обслужване в контекста на принципа “на едно гише”. Целта на стратегията за електронното правителство е да се осъществи модерно и ефективно управление чрез средствата на съвременните информационни технологии.
Разработването и внедряването на Електронното правителство се ръководи от междуведомствен съвет, като оперативното управление се осъществява от Министъра на държавната администрация.
Едновременно със стратегията е прието решение на Министерски съвет за участие в програмата “Обмен на данни между администрациите” (IDA). Програмата е инструмент на ЕС, насочен към създаване на единно информационно пространство за обмен на данни между администрациите на страните-членки на ЕС и на страните – кандидати за членство.
Изграждането на българския Електронен портал следва технологичната политика на Европейската комисия, която в своя План за електронна Европа до 2005 г. указва разработването и използването на програмни среди, базирани на отворени стандарти, като окуражава използването на софтуер с Отворен код.
За стартиране на пилотен проект за изграждането на електронното правителство е подписан меморандум за разбирателство между институциите, ангажирани с реализацията на пилотния проект за създаване на електронно правителство на Република България. Меморандумът е подписан от: Димитър Калчев - Министър на държавната администрация, Йордан Христосков - Управител на НОИ, Цветан Гелев- Изпълнителен директор на “Информационно обслужване” АД, Снежана Георгиева – главен директор на Главна дирекция “Гражданска регистрация и административно обслужване към МРРБ”, Тодор Милев - Управител на “Майкрософт България” ЕООД и Пламен Матеев – управител на ЦАПК “Прогрес” ООД. Пилотният проект за Електронен портал на Българското правителство е финансиран изцяло от Microsoft и DELL, чийто представител в проекта е фирма ЦАПК “Прогрес” (DELL Authorized Distributor, DELL Gold Technical Support, Microsoft Gold Certified Partner for Support Services and Microsoft Gold Certified Partner for Enterprise Systems). За разработката и системния софтуер не са заделяни средства от държавния бюджет.

2.2 Като първи етап от изграждането на Електронно правителство е предвидена реализация на пилотни проекти по инициативата на няколко големи компании, водещи в сферата на информационните технологии в България. Това е направено с цел да бъде демонстрирана възможността, както технологична, така и организационно-професионална на отделните компании за решаване на поставените в електронно правителство задачи и по този начин най-точно да бъдат формулирани и тръжните изисквания за предстоящите проекти на Електронното правителство. Завършеността на тези услуги ще се оценява в четири насоки: предоставяне на информация за услугата, еднопосочно взаимодействие, двупосочно взаимодействие и цялостно обслужване, включително доставка и разплащане.
Пилотният вариант на Правителствения Портал е пуснат в реална експлоатация на 01.09.2003 г.
При стартиране на проекта, достъп до електронния портал са имали само потребителите, използващи операционната система Windows.
В интернет страницата на Електронния портал- www.egateway.government.bg, в рубриката “Новини”, на 16.09.2004 г. е публикувана следната информация- “От днес Електронния портал на Българското правителство е достъпен и за потребителите на операционна система Линукс”. За да използват услугите на електронния портал, потребителите на операционна система Windows (версии 98SE, ME, 2000, XP 2003) е необходимо да разполагат с Microsoft .NET Framework 1.1. и инсталиран софтуер за подписване на документи с цифров сертификат. Инсталация и на двата софтуера може да бъде свалена от интернет страницата www.egateway.government.bg.
За да използват услугите на електронния портал, потребителите на операционна система Linux е необходимо да разполагат с браузърите Mozilla (версия 1.6 или по-нова) или Firefox (версия 0.9.1 или по-нова). Посочени са всички софтуерни продукти, необходими за пълноценното използване на портала, настройки на браузъра, линкове към интернет страници за инсталация и информация за софтуера. Браузърите, с които може да бъде осъществен достъп до електронния портал са: Internet Explorer v.5.0 с инсталиран 5.0 cipher add-in за 128-битово криптиране, както и всички по-нови версии, Mozilla 1.6, Firefox 0.9.1

2.3 В представения Отчет за приходите и разходите за 2003 г. на “Майкрософт България” ЕООД, одитиран от “Делойт и Туш, дипломирани експерт счетоводители” ООД, няма приходи от продажби на продукция и стоки.

2.4 Към датата на завършване на проекта на 01.09.2003 г., официален доставчик на универсален електронен подпис в страната е бил Държавната организация към Министерство на финансите ”Информационно обслужване”.
Към сегашния момент, такъв е и “Банксервиз” АД. С последното дружество, по настояване на Правителството на РБългария, са проведени разговори и е сключен договор през януари 2004 г. за интегриране на сертификатите в Електронния портал на българското правителство. Съгласно този договор, всички клиенти на този доставчик могат да работят с Електронния портал на правителството от 30.06.2004 г.
Достъп до услугите на електронния портал имат притежателите на цифрови сертификати за електронен подпис издадени от ”Информационно обслужване” АД (StampIT ертификати за Универсални електронни подписи, издавани от Информационно обслужване АД) и “Банксервиз” АД (B-Trust сертификати за Универсални електронни подписи, издавани от Банксервиз АД и Регистриращите органи и Местни регистриращи служби, участващи в B-Trust инфраструктурата).

2.5 С решение от 24.03.2004 г., Европейската комисия е наложила глоба на “Майкрософт Корпорейшън” САЩ в размер 497.2 млн евро за нарушение на законодателството на ЕО в областта на защита на конкуренцията по чл. 82 от ДЕО. Становището на ЕК е, че “Майкрософт Корпорейшън” САЩ ограничава взаимната комуникация между компютри, работещи на операционна система Windows и такива, чиято система не е техен продукт. В решението си ЕК задължава “Майкрософт Корпорейшън” САЩ да предложи Windows без “Internet Explorer” и “Media Player”, което ще позвози на потребителите да използват други софтуерни продукти. Решението на Европейската комисия е обжалвано пред Първоинстанционния съд в Люксембург, който все още не се е произнесъл.
Описаните действия по отношение на продуктите “Internet Explorer” и “Media Player” се осъществяват от “Майкрософт Корпорейшън” САЩ, страна по спора пред първоинстанционния съд в Люксембург.
Страна по настоящия спор пред КЗК е “Майкрософт България” ЕООД – дружество, което не лицензира и не продава директно продукти на Майкрософт на потребители и организации в страната. Реално осъществяваната от "Майкрософт България" ЕООД дейност се изразява в провеждане на маркетингови дейности, продуктова поддръжка и консултантски услуги на българския пазар.
Съгласно Правилата за въвеждане и прилагане на разпоредбите в областта на конкуренцията, съдържащи се в чл. 64, ал. 1, точки i) и ii) и ал. 2 от Европейското споразумение за асоцииране (ЕСА), приети с Решение № 2/97 на Съвета за асоцииране между Европейските общности и техните страни членки, от една страна, и Република България, от друга страна, компетентните в областта на конкуренцията органи (ЕК и КЗК) се уведомяват писмено за случаите, които разглеждат и които по силата на основния принцип, съдържащ се в чл. 1 са свързани и с компетенциите на другия орган.

IV. Съответен пазар
Дефинирането на съответният пазар е с цел да се определят границите на конкуренция между предприятията и по този начин да се обособи конкурентната среда, в която те работят.
Съгласно §1, т. 5 от Допълнителната разпоредба на ЗЗК, съответният пазар се състои от:
продуктов пазар и
географски пазар.


Продуктов пазар
Продуктовият пазар включва всички стоки и услуги, които се приемат от потребителите като взаимозаменяеми по отношение на техните характеристики, цени и предназначение. Съгласно твърденията на молителите, в случая следва да бъдат определени два продуктови пазара:
- софтуерни информационни технологии, необходими при изграждането на електронен портал, посредством който да бъдат обслужвани гражданите и фирмите на принципа “едно гише” по отношение на всички услуги, извършвани от държавната администрация - реализиране на пакет от 20 електронни административни услуги в интерактивен режим по интернет- 12 за граждани и 8 за бизнеса;
предлагане на операционна система Windows в пакет със софтуер “Internet Explorer” и “Media Player”.

Географски пазар е територията, в рамките на която се предлагат определени взаимозаменяеми стоки или се предоставя дадена взаимозаменяема услуга и в която условията на конкуренция са еднакви и се различават от тези в съседните райони.

Услугите, предоставяни от електронното правителство, се базират на технологията и достъпа до интернет, която е широкодостъпна за всички потребители на територията на страната.
По отношение на операционна система Windows, следва да се посочи, че тя е широко разпространена и може да бъде закупена от всеки потребител Поради това географския пазар следва да бъде определен като националния.

V. Правни изводи
Ответници по настоящата преписка са “Майкрософт България” ЕООД и Министъра на държавната администрация.
Поведението на “Майкрософт България” ЕООД, във връзка с изграждането на електронния портал на правителството на Република България.
Видно от подписания Меморандум за разбирателство между институциите, ангажирани с реализацията на пилотния проект за създаване на електронно правителство на РБългария, “Майкрософт България” ЕООД играе активна роля при изграждането на един от етапите на пилотния проект.
След анализа на представените материали, Комисията установи, че твърденията, изложени в молбата се различават съществено от установената фактическа обстановка.
На първо място, следва да се отбележи, че съществуващият електронен портал на българското правителство е в проектен вариант. Видно от становището на Министъра на държавната администрация, пилотните проекти изследват всички технологични софтуерни възможности, в това число и на конкурентни на “Майкрософт” продукти и дружества, като цел в изработването на електронното правителство е възприемане на технологични решения, даващи най-широк възможен достъп за гражданите и фирмите. Самото финансиране на проектите се поема от дружествата- изпълнители.
Установи се, че освен потребители, използващи операционната система Windows, пълноценен достъп до електронния портал имат и потребителите на операционна система Линукс. Браузърите, с които може да бъде осъществен достъп до електронния портал са Internet Explorer v.5.0 с инсталиран 5.0 cipher add-in за 128-битово криптиране, както и всички по-нови версии; Mozilla 1.6 и Firefox 0.9.1. Освен това е предвидена възможността потребителите да изтеглят необходимият им софтуер, като използват линкове, предоставени в електронния портал, както и подробни инструкции за инсталацията му.
Обратно на твърденията на молителите, че достъп до услугите на портала имат само притежателите на цифрови сертификати, издадени от “Информационно обслужване” АД, в страницата www.egateway.government.bg/Certificates.htm подробно са посочени видовете и категориите цифрови сертификати, които потребителите следва да притежават. Следователно електронния портал в момента се разработва, като се търси оптималния му вариант, за да постигне своята цел- да осъществява модерно и ефикасно управление със средствата на съвременните технологии, за да посреща реалните потребности на гражданите и на бизнеса по всяко време и на всяко място, да намали разходите по извършването на услугите, да увеличи ефективността.
Процеса на изграждане и усъвършенстване на електронния портал не е довел до ограничаване на конкуренцията и до нарушаване на правата на потребителите, използващи операционни системи с отворен код.
Както беше посочено, това е първоначален пилотен проект, предстои да бъде направена преценка относно възможността, както технологична, така и организационно- професионална на отделните компании за решаване на поставените в електронното правителство задачи. КЗК винаги има възможност да предприеме действия при евентуални съмнения за нарушения на ЗЗК в процеса на реализацията на проекта по създаване на реално функциониращ електронен портал на правителството.
Въз основа на изложеното, Комисията установи, че твърденията, изложени в молбата, са неоснователни и не е налице извършване на нарушение по чл. 34, ал. 3 ЗЗК.
По отношение на наличието на опасни свойства на операционната система Windows, Комисията, без да влиза в подробен анализ на технологичните свойства на използваните в пилотните проекти технологии на Майкрософт, които биха създали предпоставки за набиране от страна на въпросното дружество на конфиденциална информация и оттам нарушаване на релевантното българско законодателство, установи, че защитата и контролът по спазването на Закона за електронния подпис и на Закона за защита на личните данни са извън обхвата на компетенциите на КЗК при отсъствието на установен конкурентен проблем в това отношение. От друга страна, по отношение на твърденията за укриване на въпросните свойства, което действие би попаднало под забраната на ЗЗК за въвеждане в заблуждение, Комисията, към този момент, при отсъствието на окончателен вариант на електронния портал, както и при наличието на уверения от страна на отговорния по пилотните проекти държавен орган за стремеж към избор на софтуерен продукт, гарантиращ в максимална степен спазването на релевантното законодателство, установи липсата на предпоставки за нарушение по чл. 32, ал.1 ЗЗК.

По отношение на разпространението на софтуер за работа в Интернет - Internet explorer и аудиовизуален софтуер. В тази си част, твърденията, изложени в молбата засягат въпроси, които са в страни от тези, отнасящи се до изграждането на електронен портал на българското правителство. Участник на посочения пазар е “Майкрософт Корпорейшън” САЩ. Поведението на последното дружество обаче, няма да бъде разглеждано и не е предмет на настоящата преписка, тъй като всички твърдения на молителите се отнасят към действия на “Майкрософт България” ЕООД.
В хода на проучването бе установено, че “Майкрософт България” ЕООД извършва маркетингова дейност, продуктова поддръжка и консултантски услуги, свързани с продуктите на Microsoft Corporation, САЩ и не е участник на пазара на предлагане на операционна система Windows в пакет със софтуер “Internet Explorer” и “Media Player”. Това се потвърждава и от представения Отчет за приходите и разходите за 2003 г. на “Майкрософт България” ЕООД, одитиран от “Делойт и Туш, дипломирани експерт счетоводители” ООД, където няма приходи от продажби на продукция и стоки. Дружеството не е нито собственик на използваните софтуерни програми, нито носител на права на интелектуална и индустриална собственост върху тях, нито участва във веригата на разпространението им до крайните потребители. Т.е. ответната страна не разполага с никакви правомощия да въздейства върху начина на използване на спорния продукт.
Дейността на “Майкрософт България” ЕООД принципно не би могла да предизвика ограничителен или възпиращ конкуренцията на съответния пазар ефект, тъй като не е свързана с услугите, предоставяни на последния. Следователно, липсва нарушение на чл. 18 ЗЗК от страна на “Майкрософт България” ЕООД.
По същата причина не може да се търси административна отговорност за извършени нарушения по чл. 34, ал. 2 и чл.34, ал. 5 от ЗЗК, от страна на “Майкрософт България” ЕООД.

Доколкото на Министъра на държавната администрация е възложено оперативното управление по изграждането на електронното правителство и в молбата се съдържат твърдения за извършени от него действия, които водят до ограничаване на конкуренцията, действията му следва да бъдат разгледани с оглед разпоредбата на чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗЗК.
По изложените в анализа по чл. 34, ал. 3 и чл. 32, ал. 1 ЗЗК аргументи, поведението на Министъра на държавната администрация по повод осъществяването на проекта на изграждане на електронния портал на правителството не може да бъде определено като действия на орган на изпълнителната власт, които изрично или мълчаливо предотвратяват, ограничават, нарушават или могат да предотвратят, ограничат или нарушат конкуренцията в страната.

Въз основа на установените факти и направените изводи, на основание чл. 55, ал. 1, т. 3, Комисията за защита на конкуренцията

РЕШИ:

1. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Стойчо Тодоров Кацаров, Иван Николаев Иванов и Вени Миланов Марковски поради липса на извършени нарушения по чл.18, чл. 32, ал. 1, чл. 34, ал. 2 и чл. 34, ал. 5 ЗЗК от страна на “Майкрософт България” ЕООД, София, община Средец, ул. “Гогол” № 20.

2. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Стойчо Тодоров Кацаров, Иван Николаев Иванов и Вени Миланов Марковски поради липса на извършено нарушение по чл. 2, ал. 1, т. 2 ЗЗК от страна на Министъра на държавната администрация.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването за изготвянето му.(подписи)


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com