Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Правителството прие наредби за електронните услуги (5-5-2008)

От официалното съобщение на прес-центъра на Министерски съвет:

Правителството одобри четири наредби, свързани с прилагането на Закона за електронно управление.

Наредба за електронните административни услуги установява техническите изисквания за осигуряване на достъп до услугите и политиките на доставчиците на електронни административни услуги за използваните от информационните им системи графични и други интерфейси. С нея се въвеждат единни стандарти за функционалността, използваемостта и достъпността на потребителските интерфейси, които доставчиците на електронните административни услуги ще трябва да осигурят, включително и по отношение на съдържанието и на организацията на навигациите на своите интернет страници.

Документът урежда още изискванията относно приемането и изпращането на електронни документи от доставчиците на електронни административни услуги, както и форматите и задължителните реквизити, на които трябва да отговарят електронните документи. Дадена е и регламентация на начина за установяване на интегритета и авторството на неподписаните електронни документи.

В наредбата са засегнати още въпросите за проверката на валидността на електронните подписи при електронно подписани документи, обработването на погрешно получени или неотговарящи на изискванията електронни документи, осигуряване извършването на антивирусни проверки на получаваните електронни документи и др.

В обхвата на документа са включени и правилата за начините за електронни разплащания по повод предоставянето на електронни административни услуги, както и стандартите за отчитане на астрономическото време. Те гарантират, че времето за настъпването на факти с правно или техническо значение ще бъде отчитан и удостоверяван от информационните системи на доставчиците на електронни административни услуги с точност до секунда.

Правителството прие също Наредба за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги. Регистрите ще представляват бази данни, управлявани от информационни системи и съдържащи формализирани технологични описания на информационните обекти, използвани от административните органи. Те ще се водят от министъра на държавната администрация и административната реформа чрез овластени от него лица.

Тази наредба определя информационните обекти като единични или съставни данни, събирани, създавани, обработвани или обменяни от административните органи в рамките на тяхната компетентност. Пет вида информационни обекти ще бъдат обособени в зависимост от обема и степента на вътрешна структурираност на информацията в тях (термини, номенклатури, стойности, сегменти и документи). По този критерий регистърът на електронните услуги ще бъде структуриран в два раздела – първични и комплексни услуги.

Процедурата за вписване в регистрите ще започва със заявка до министъра на държавната администрация и административната реформа. Заявките за първоначални и последващи вписвания, за оповестяване на извършени или отказани вписвания, както и за справки в регистрите ще се подават в електронна форма по задължителен образец, утвърден от министъра на държавната администрация и административната реформа. В процедурата е предвидено и участието на помощен консултативен орган – Съвет по вписванията, който ще включва независими експерти в областта на информационните технологии.

Наредбата за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите съдържа правила за възлагането на задачи, контрола по изпълнението им, както и съхраняването на получените и изпратени електронни документи в информационната система на всяка администрация. С нея се установява общ модел за организация на административната дейност при едновременната работа с електронни и хартиени документи.

С друго решение правителството прие и Наредба за електронен подпис в администрациите. Съгласно нея, издаването на удостоверения за електронен подпис на служителите в администрациите ще става въз основа на подадено писмено искане за издаване на конкретен брой и вид удостоверения. Удостоверенията за електронен подпис ще са поименни и ще удостоверяват направените изявления от конкретно овластено от съответния ръководител лице.

Наредбата определя видовете удостоверения за електронен подпис, които се издават, използват, подновяват и прекратяват в администрациите, както и създаването на списък на издадените удостоверения за електронен подпис, който ще се води и поддържа в съответната дирекция или звено.

Документът съдържа и правила за използването и подновяването на вече издадените удостоверения. Те следва да се използват от съответното овластено лице, което има право да прави електронни изявления от името на администрацията само в рамките на правомощията му, произтичащи от длъжността, съответно предоставената му представителна власт, като това лице няма право да предоставя на други лица възможност да правят изявления от работното си място с активен личен профил. Предвижда се използването на информационни системи, които позволяват автоматично подписване на електронни документи в случаите на обслужване на заявки за вътрешни електронни административни услуги и в случаите на автоматично генериране на изявления от администрациите за нуждите на електронни административни услуги, предоставяни на гражданите и организациите, като се използва механизъм за сигурно създаване на подпис с минимални изисквания за сигурност.

Наредбата определя и правила, по които да бъде извършвана проверка на електроните подписи.

Приемането и прилагането на наредбите ще доведе до повишаване ефективността на работата на административните органи и до подобряване на качеството на предоставяните на гражданите и фирмите електронни административни услуги.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com