Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

Още за електронното управление? (30-3-2008)

От "Дума"

Информационните технологии ще ни осигурят растеж*

Въвеждането на електронното управление е закъснял отговор на развитите богати пазари

Измина достатъчно време от декември 2005 година. Изминаха почти двайсет години от началото на промените в обществото ни, но нещо не се виждат сериозни браншови монотрафии, които да обясняват настъпилите промени и да очертават тенденциите и бъдещите посоки. От здраво затворена обществено-икономическа формация, преминахме към глобално отворена, а в момента сме социално-икономически равноправен участник в обединена Европа. Равноправен означава да се спазват преди всичко регулациите на обединена Европа.

Това е формация, където няма подход като "един размер да приляга на всички". Почти всички процеси в обществото са в реално време и основната и приоритетна характеристика е възможността за адаптация или дори предварителна такава за почти всички обществени и икономически структури. Това е основното предизвикателство и изискване, което трябва да се посрещне от информационните системи. Това означава, че държавната администрация и икономиката трябва да управляват по начин, който да превръща промяната във възможност.

Трябва да се опитваме непрекъснато да даваме отговори на въпросите от типа:

Къде и как информационно-комуникационните технологии ще поддържат стратегиите на растежа?
Какви и колко са тенденциите в електронното управление, подпомагащи общия растеж?
Каква е пазарната дефиниция в тесен и широк смисъл на нашия обществено-икономически модел, ретроспектиран върху многообразния характер на обединена Европа?
Кога е по какъв начин ще се остойности социалният анализ, подпомагащ конкретни икономически процеси?
Необходима ли е ролята на ментор от страна на държавната администрация и кога това прераства в смяна на икономическия модел от пазарно ориентиран в планово социален?


Нека да направим един опит за отличаване на няколкото по-важни

ТЕНДЕНЦИИ ЗА ЗАСИЛВАНЕ ВАЖНОСТТА И МОЩТА НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ:

Обществено-икономически модел в реално време Предвижда по-рано случаите на критични ситуации и реагира изпреварващо или най-малкото по-бързо.
Синхронизация на обществено-икономически процеси Създават се синхронизирани процесни вериги от текущи несъпоставими процеси за трансформационна ефикасност.
Разпределено изнасяне дейността по реализацията на конкретни информационни системи извън потребителската струтура
Извършва се глобален аутсорсинг в ИТ услугите в национален мащаб, предявяващ изключително изискване за управление и мониторинг.
Предефинират се пазари с глобализирани характеристики на микропазари
Протичат процеси, реализиращи възможностите за постигане и възпитаване на глобални "масово бедни" потребителски пазари.
Засилване ролята на социалния анализ за постигане на активна прозрачност
Упражняване на лостове за информационна прозрачност при постигането на стратегически цели от икономическо и обществено значение.
Променя се понятийният апарат, обясняващ продуктивността на информационната дейност
Нуждата от нова икономика за новите сформирани микропазари налага и нови измерения и изисквания към реализации, като електронно управление, което използва най-активно социалната комуникация.
Рязко нараства необходимостта от обществени аналитици
Разкриват се огромни бъдещи възможности за анализ на произтичащите промени в социалната мрежа за общуване.
Създават се предпоставки за "перфектно" общуване
Без значение от нашето желание навлизаме в бъдещ свят без тайни, в който всичко, което се говори или прави, се записва и винаги може да се намери начин за достъп до него.
В редица професионални изследвания от глобален мащаб се предвижда рязък скок през 2008 г. в нарастване ролята на информационните технологии в посока на:
*подпомагане подобряването реализацията на обществено-икономическите процеси в света (с около 43%)
*увеличаване възможностите за стратегическо използване на информацията за обществено-икономическо предвиждане на критични ситуации (с около 34%)
Електронното управление е отговор на глобалните комуникации, които проникват сред населението с ниски доходи и спомагат то да се превърне в адресируем пазар. Това е адекватно поведение на администрацията и това е най-вероятният й шанс за обхващане на възникващите проблеми в социално-пазарния триалог между клиенти, производители и регулаторни органи.
Времето за изчакване и предварителни проучвания изтича, защото до края на десетилетието стратегиите на международната потребителска стопанска активност за определяне на растежа ще зависят от възникващите "масово бедни" пазари. А ние сме с много близки характеристики до този тип и времето за диалог и реакция в цялото му многообразие:
Производител - държава, и обратно в това число държава-държава
Потребител - производител, и обратно в това число производител-производител
Държава - потребител и обратно пропоционално на покупателната способност на клиентите в този пазар.
Чисто политически ход независимо от технологичното решение ще бъде споделянето с повече публичност и по-бързо предоставяне на информацията. Това означава, че използването на понятия като "отворен", "свободен" и "безплатен", прикачени към конкретен продукт или услуга, ще са съществено предимство за подобни пазари, но без необходимата гаранция за съответно технологично превъзходство. Ролята на държавната администрация като регулаторен орган ще се измества в посока търсене на баланс, а не в директивно разпореждане. Първосигналната реакция за съпротива с командно волунтаристични инициативи ще трябва да се синхронизира с изискванията на пазара, който дефинира и предопределя типа на социалната комуникация.
До края на десетилетието реактивната "приетото за даденост публично затваряне" схема в даржавната администрация ще бъде минимална, докато схемата на активна прозрачност ще бъде в центъра на най-успешните обществено-икономически модели. Това дефинира необходимоста от обединяване на усилията на бранша за използване максимално на създаденото и адаптирането му с идващата вълна от нови предизвикателства. Няма да има време за "време разделно". Ще е необходим изключителен потенциал за непрекъснато синхронизиране във всякакъв аспект на информационните технологии и по всякакъв начин, започвайки от кръгли маси до съвместни програмни решения. Даржавната администрация се явява в двояка функция на генератор и потребител. Икономическите субекти са по-свободни в търсенето и предлагането на решения и идеи от държавната администрация, която е ограничена от определени политически програмни предварително зададени приоритети. Това ще изисква от бранша на информационно-комуникационните технологии нови усилия не в посока на себедоказване на праведност, а в увеличаване и стимулиране усилията на науката за управление, към остойностяване продуктивността на работата на информационно-комуникационните технологии.
Неминуемо е тези процеси да не наложат своя отпечатък през следващите десет години в разработването на нови измерители за приноса и стойността от информационната дейност. Многобройни са примерите за експоненциалното нарастване на пазарната стойност от осъществения анализ вследствие на социалната комуникация. Това е непосредствен резултат от реализацията на адресируемостта на пазарните участници посредством инфилтрирането на информационните и комуникационни технологии.
Внедряването на електронното управление е закъснял отговор на развитите богати пазари вследствие на неразвития и пропуснат елемент на социален анализ. За нашето обществено-икономическо развитие това и предварителното действие на развиващ се микропазар, за да се отговори адекватно на бъдещи предизвикателства. Анализът на социалната информация на обществата и пазарите ще стане решаващ за конкурентоспособността в следващите 2 години. Това ще е като минимум паневропейско състезание, а като максимум глобална битка на корпоративно-монополни интереси. Измерителите на пропуските, закъсненията или грешките са от съществено значение за общото развитие и това не може да е изискване към даржавната администрация, но нейната отговорност в предоставянето на агрегираната информация не може да бъде отменена.
Невъзможно е успешно решение без балансиран подход, което предопределя хетерогенен характер на всяка реализация на конкретна информационно-комуникационна технология (запазването на първоначалните инвестиции съвсем не е най-същественият момент в сравнение със социалната нагласа за възприемане промяната на начина на работа от крайните потребители и изпълнители). Обясненията и поуките на всяко събитие при реализацията на проекти от типа на електронното управление е право и задължение на целия бранш на информационно-комунакационните технологии, без значение колко асоциации или професионални сдружения има в него. Неангажираността и безразличието, както и изчаквателната позиция без активни действия за конструктивен диалог само ще забави процеси, които ако не намерят българско държавно-социално и икономическо решение, ще трябва да се преглътнат като реализации на други държави в обединена Европа, а за нас ще остане горчивият вкус, че сме майстори в непрекъснатото доказване "кой е по-праведен от папата"_______
* Заглавието е на "Дума" (б.ред.).
Повече и по-пълна информация за ЦАПК можете да намерите в Portal.bg.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com