Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

ЕС загрижена за личната неприкосновеност при умните транспортни системи (27-7-2009)

нтелигентните транспортни системи (ITS) използват комбинация от информационни технологии и комуникационни системи, за да подобрят управлението на транспортните средства по пътищата. Чрез ITS европейските пътища биха могли да са по-сигурни, с по-малко задръствания, а оттам и по-чисти. Приетият през декември 2008 екшън-план е част от инициативата „Зелен транспорт". Най-общо, той предвижда подготовка за пан-европейска система за услуги, свързани с управление на трафика и пътуването, в реално време, събиране на пътни данни, създаване на услуги по свободно предоставяне на минимална универсална услуга за трафична информация, създаване на национални системи за планиране на пътуванията, управление на товари по европейските транспортни коридори, единна електронна среда управление на транспортирането на товари, използването на RFID и EGNOS/Galileo-базирани локационни услуги, електронни пътни системи за таксуване и др. ЕНОЗД подчертава, че в становището са взети предвид проблемите на защитата на личната неприкосновеност в предложения екшън-план и че тези въпроси са изведени като базово условие за правилното внедряване на ITS. Органът посочва, че сегашното предложение на ЕК е твърде широко и твърде общо, за да може адекватно да се справи с опазването на личната неприкосновеност и защитата на личните данни при внедряването на ITS в страните членки. В частност, не е ясно в какви случаи действието на ITS ще значи събиране и обработка на лични данни, какви са целите и условията, при които следва да се случва обработката на лични данни, както и кой ще бъде отговорен за спазването на задълженията за защита на данните.

„Рискуваме тази липса на яснота в предложената правна рамка да създаде пъстър пейзаж от подходи при внедряването на ITS и това да доведе до значителна несигурност, фрагментираност и нехармоничност заради различните нива на защита на данните из Европа, - обясни Петер Хустинкс, ръководител на ЕНОЗД. - Необходима е по-нататъшната хармонизация по въпросите на защитата на данните на ниво ЕС, така че ползите, предлагани от ITS системите, да не бъдат накърнени заради несъответствие с основните правила за защита на личната информация". ЕНОЗД прави следните препоръки: проектиране с оглед личната неприкосновеност: ЕНОЗД препоръчва личната неприкосновеност и защитата на данните да се вземат предвид още на най-ранен етап от проектирането на ITS, когато се дефинират архитектурата, оперативното функциониране и управлението на системите. Изискванията за личната неприкосновеност и защитата на данните да се заложат в стандартите, най-добрите практики, техническите спецификации на системите. изясняване на отговорностите: от критично значение е да се изяснят ролите на отделните играчи, които ще бъдат ангажирани в ITS, за да се идентифицира кой ще носи отговорността за това системите да гарантират правилното функциониране от гледна точка защитата на личните данни (кой ще контролира данните); защитни механизми при използването на локационни технологии: нужно е да се въведат подходящи механизми за защита при организациите, които ще контролират данните, за да се гарантира, че ITS услугите няма да бъдат намеса в личното пространство на човека. Това значи да се изяснят специфичните условия, при които едно превозно средство ще бъде проследявано, стриктно да се ограничи ползването на локационни устройства и да се гарантира, че локационните данни няма да станат достояние на неоторизирани получатели.

Препечатано от Computerworld


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com