Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Намери новина:  
подробно търсене | Новините от последната седмица


   

зам.-министър Русинов: До няколко месеца ще предлагаме базови услуги на е-правителството (28-9-2009)

Интервю с Първан Русинов, зам.-министър с ресор информационни технологии и съобщения в МТИТС. Препечатано от в-к Дневник.

Г-н Русинов, как ще бъде преструктурирана Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС)?

- Доколкото ИТ и съобщенията са един от приоритетите на новото правителство, е много важно да има централизирано управление на процесите, централизирано налагане на политиката, на стратегиите и на програмите.

Поддържането и управлението на национална електронна съобщителна мрежа е една от функциите на новата изпълнителна агенция ("Електронни съобщителни мрежи и информационни системи" - бел. авт.), пряко подчинена на министъра. За разлика от държавната агенция изпълнителната не може да бъде орган по политиката. Такъв е министърът. И при преструктуриране на дейността на ДАИТС съответно тези функции преминаха към дирекции в рамките на министерството.

Ще останат ли хората в ДАИТС, които обслужват военната мрежа на агенцията?

- Ще има приемственост. Идеята е да се отърсим от отношения, организации и органи, които не са създадени на конструктивна основа. Те трябва да бъдат реорганизирани и оптимизирани.

Ще стане ли ясно какви функции изпълняват преносните мрежи, които ДАИТС поддържа?

- Разбира се, много е важно какво сме наследили и ще информираме медиите и обществото по този въпрос, доколкото във всеки конкретен случай не става дума за класифицирана информация.

Какви ще са основните ви задачи като зам.-министър?

- Има няколко неща, които трябва да се свършат много бързо. Трябва да се установи единно, методическо ръководство, координация, стратегическо планиране и ясна централизирана политика в сферата на ИТ. До момента усилията при предишните правителства са били много разпръснати, имало е висока степен на неефективност при използване на ресурсите.

Смятаме да търсим сътрудничество с всички участници, включвайки неправителствени организации, академичната общност и всички експерти с доказан опит и експертиза в областта.

Ще се работи за подобряване на моделите на публично-частно партньорство.Тук като партньор безспорно трябва да е и бизнесът. Разбира се, ще се опитваме възможно оптимално да използваме и ресурсите по линия на европейските програми и фондове.

Задължително трябва да се направи и частична преработка на законодателната уредба. В действащото законодателство мога да посоча много текстове, които са пречки за реализация на основни аспекти на информационното общество. Вече сме изготвили план за законодателна инициатива и законодателни мерки и сме го внесли за информация на комисиите в Народното събрание.

Приоритетно е и създаването на предпоставки за постепенно преодоляване на изоставането в областта на широколентовия достъп до интернет. Това е много важно. Ако се подобри позицията на България в това отношение, хората ще имат възможност да се възползват реално от ИТ постиженията. Без широколентов достъп до интернет всичко друго би било самоцел. България е на предпоследно място в Европа (по отношение на проникването на широколентовия интернет на глава от населението, бел. авт.), което е доста лош брандинг на държавата. В съвременното високотехнологично общество това е недопустимо. Наш основен приоритет е да променим тенденцията в положителна посока.

Идеята е да се върви към изграждане на информационно общество. Като статистика може да се каже, че развитието на ИО може да се изрази в до 25% от прираста на БВП.

Подкрепяте ли Националната програма за развитие на широколентовия достъп в България, подготвена от ДАИТС, и на каква фаза е тя в момента?

- Това, за което говорим, не е програма, а стратегия. Тя очертава най-обща рамка за развитие, докато програмата дава конкретните мерки, стъпки, финансовата рамка. Програмата ние ще я разработим. Преди това обаче трябва да направим две - три неща. Едно от тях е да се проучи състоянието на мрежовата инфраструктура в държавата, по региони. Да се установи реалното положение в големите областни центрове, в малките общини, в селските региони. Без тези стъпки удачна програма, модел и мерки не могат да се разработят. Това ще ни е един от приоритетите - да се направи възможно най-скоро такова проучване.

А ще има ли средства за такова проучване, защото то няма да е евтино?

- Да. Така е. Досега са правени само частични проучвания. Трябва да се справим с това предизвикателство, защото без него усвояването на средствата за бърз интернет е невъзможно. Единствено на база на задълбочен, добър анализ може да се очертае сравнително точна финансова рамка и да се избере най-подходящия модел.

В Европа най-общо има два въведени модела. Единият е да се създаде публична организация. Тя изгражда мрежа и след това по прозрачни и обективни критерии всички участници на пазара имат достъп до тази инфраструктура. Това е особено важно за малките общини и региони, към които има слаб инвестиционен интерес. Другият модел е насърчаване на инвестициите от страна на частния бизнес в тези места, след което въз основа на прозрачни, ясни и ефикасни условия те да обменят помежду си капацитет и по този начин чрез съвместни усилия да осигурят достъп.

Ще търсите ли съдействие от страна на бизнеса, през последната година оттам дойдоха няколко сигнали, че е склонен да направи проучванията със собствени средства при определени условия?

- Така е, да. Тази възможност ще бъде използвана максимално. Искаме да работим в много тясно сътрудничество с бизнеса. Разбира се, министърът ще вземе решенията, но бизнесът трябва да бъде част от процеса, който да даде основата за тези решения. Аз вече се срещнах с представители на браншовите и неправителствените организации в сферата на ИТ и в резултат на един широк диалог с тях търсим най-верния път за бързо преодоляване на проблемите.

Кога реалистично може да се изготви програма за развитие на широколентовия достъп в България?

- Ако успеем да се преборим бързо с всички пречки, до края на годината, началото на следващата тя би могла да бъде готова.

Обществените поръчки за софтуерни системи и хардуерни продукти за държавната администрация се свързват с порочни практики...

- Аз не знам сфера, където обществените поръчки да не се свързват с порочни практики. За мен всички процедури за провеждане на обществени поръчки позволяват да се провеждат корупционни практики.

Една от основните функции на въвеждането на реално, функциониращо електронно управление е именно борбата с корупцията. При предоставянето на електронни услуги за всяка една се води електронно досие, което трябва да е достъпно по всяко време както за този, който получава въпросната услуга, така и за контролните органи, за всички органи на администрацията, които имат отношение към предоставянето на тази услуга. По тази линия механизмите за създаване на корупционни практики се свеждат до минимум. И този принцип не трябва да се свързва само с обществените поръчки, а и с всички сектори и услуги. Ефектът ще бъде голям, защото така се създава максимална прозрачност и възможност за контрол в реално време.

На какъв етап е проектът за електронно правителство? Кога реално може да бъде завършен той?

- В последните години е работено в тази насока. То не функционира все още, въпреки че доста средства и ресурси са налети. Ако има единна, централизирана политика, стратегия и управление на тези процеси, лично моето мнение е, че процесът би могло да бъде завършен в рамките на броени месеци. Но основното е - централизиран подход. До момента много от проблемите и възможностите за неефективно усвояване на ресурси се дължат на разпокъсване на функциите между ДАИТС и Министерството на държавната администрация.

Т.е. сега вече има предпоставки нещата да се случат по-бързо?

- Предпоставките в момента ги създаваме. Централизираното управление на тези процеси е залегнало в програмата на правителството. Бих могъл да кажа, че следването на такава политика би позволило стартиране на базовите услуги на електронното управление в рамките на броени месеци.

Ще могат ли българските граждани да гласуват през интернет на следващите парламентарни избори?

- Според мен - да. Най-общо има три модела, по които може да се въведе електронното гласуване. Във всяка държава се избира най-подходящият или комбинация от някои от тези три модела. Според мен до момента в България не е направено достатъчно по въпроса, но до следващите избори биха могли да се създадат реални предпоставки гласуването в интернет да се случи на практика.

Какви са тези модели?

- Първият е - сядате пред компютъра си и гласувате с личната си карта. Вторият е свързан с разполагането на терминали на обществени места и в изборните секции. И последният е свързан с изграждането на система, която предоставя възможност на база на скреч карти, които всеки избирател получава, да се идентифицира и да гласува независимо от местоположението си.

Каква е позицията ви относно регистрацията на предплатените карти за мобилните оператори?

- Има нормативна рамка - там са посочени ясно сроковете, в които нещата трябва да се случат. Има разработени правила, които пък определят начина, по който операторите трябва да реализират този ангажимент. Разбира се, там органът е Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) - тези правила са изцяло в правомощията на комисията. Ние като орган по политиката подкрепяме това. Разбира се, не трябва да се смята, че с въвеждането на регистрация на притежателите на предплатени СИМ карти веднага ще се решат абсолютно всички проблеми, свързани с анонимността при ползване на тези услуги. Но това определено е крачка в правилна посока по линия на обществен ред, сигурност и въобще защита на интересите на крайните потребители.

Необходима ли е съдебна санкция, за да могат службите да следят мобилната и онлайн кореспонденцията на хората?

- Това е въпрос, който беше обект на много широк публичен дебат. Имаше много остри реакции от страна на неправителствените организации и това е нормално. Трябва да има механизми, които да въвеждат правила при достъпа до тази информация. Разбира се, те трябва да бъдат направени работещи, за да могат съответно и органите, които се грижат за обществения ред и сигурност, да могат реално да си вършат работата, защото това е също един от приоритетите на правителството.


(CC) Тези статии (но само тези, които са собствено производство на Portal.bg или са от други сайтове със същия лиценз) могат да се използват при условията на Криейтив комънс. Прочетете лиценза за повече информация.

За нас | Реклами | Интернет - новини | Статии | Архив

Към главната страница


   

portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com