Търси: в
portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV


Българо-Английски и Английско-Български речник


PASS
PASSABLE
PASSABLY
PASSACAGLIA
PASSAGE
PASSAGE-WAY
PASSANT
PASS-BOOK
PASSE
PASSEMENTERIE
PASSENGER
PASSENGER-PIGEON
PASSE-PARTOUT
PASSER-BY
PASSERINE
PASSIBLE
PASSIM
PASSING
PASSING-BELL
PASSION
PASS
I.
1. минавам, преминавам

отминавам (along, by, on, out u пр.), минавам покрай, минавам през, разминавам се с, срещам, пресичам, прекосявам

2. минавам, преминавам, изчезвам, отивам си

умирам (и с away, hence, from among us)

this custom is PASS ing този обичай e на изчезване

to PASS out of sight изгубвам се/изчезвам от погледа

3. (пре) минавам, бивам подаден

(по) давам (и сп.), PASS the salt please моля подай солта

4. минавам, вървя, валиден съм, имам стойност/цена

5. минавам, бивам приет/одобрен (за предложение, законопроект и пр), одобрявам, приемам, разрешавам, минавам през (митническа проверка, цензура и пр.)

the bill PASSed the committee, the committee PASSed the bill законопроектът бе приет от комисията, комисията прие законопроекта

6. минавам, издържавам (изпит)

to PASS a candidate допускам кандидат до изпит, пускам кандидат (пиша му тройка)

7. минавам, бивам допуснат, минавам незабелязан

that won't PASS това няма да мине, така не може

let that PASS нейсе, да не говорим за това, от мен да мине

8. ставам, случвам се

I saw/heard what was PASSing видях/чух какво става

9. юр. произнасям (присъда)

the judgement PASSed for the plaintiff съдебното решение бе в полза на ищеца

10. минавам, задминавам, оставям зад себе си, надминавам, надвишавам

that PASSes belief това e невероятно

that PASSes my comprehension това ми e съвсем непонятно

he has PASSed the chair той e бил вече председател

11. слагам, поставям, промушвам

to PASS a rope round something слагам въже около нещо, връзвам нещо с въже

to PASS the thread through the eye of a needle вдявам конец в игла

12. прекарвам, минавам, потърквам леко (ръка върху нещо), плъзгам, хвърлям (поглед върху нещо)

to PASS one's hand over one's eyes потърквам леко очи с ръка

to PASS o/s eyes over something плъзгам погледа си върху нещо, хвърлям поглед на нещо

to PASS a sword through someone's body промушвам някого със сабя

to PASS events in review хвърлям поглед върху събитията, разглеждам събитията

13. прекарвам (време)

14. карти пасувам, обявявам пас

15. прекарвам (войски на парад)

16. пускам в обръщение (фалшиви пари и пр.)

17. давам (обещание, клemвa и пр.)

18. мед. изкарвам/изхвърлям с урина та/екскрементите

to PASS water уринирам

19. ам. не обявявам, не плащам (дивиденти)

20. минавам/прецеждам/пасирам (зеленчуци и пр.) през сито

pass along преминавам (напред), вървя нататък, предавам (съобщение и пр.)

pass away евф. умирам, почивам, издъхвам, минавам, преминавам, изчезвам, прекарвам (време), спомагам да мине (времето)

pass between разменяме си (думи, тайни)

I never heard a kindly word PASS between them никога не съм ги чул да си кажат добра дума

II. 1. (пре) минаване

2. издържаване (на изпит) с тройка

3. пропуск, разрешение за минаване

безплатен билет, гратис (и free PASS)

4. дефиле, проход

5. воен. подстъп

to hold the PASS прен. защищавам/поддържам кауза

to sell the PASS прен. предавам положе нието/фронта, изменям на каузата

6. фарватер, плавателен канал (особ. при устието на река)

7. проход за риба при шлюз

8. критично положение/състояние

to come to/reach (such) a fine/sad PASS стигам до (такова) състояние (че)

9. фехт. удар

10. пас, движение на ръцете (на хипнотизатор, жонглъор)

11. сп. пас, подаване на топката

12. карти пас (уване)

a to come to PASS случвам се

to bring to PASS причинявам, докарвам, осъществявам

to make a PASS at sl. задявам, опитвам се да целуна и пр. (жена)

*Found*

Начало


portal.bg | поща @portal.bg | ОБЯВИ | българо-английски онлайн речник | форуми | IPTV
Copyright
Disclaimer
за контакти
eXTReMe Tracker
veni.com
mitko.com